Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/112
Title: Відтворна функція самців за дефіциту вітаміну А та її корекція
Other Titles: Воспроизводительная функция самцов при дефиците витамина А и её корекция
Reproductive function of males at vitamin A deficiency and its correction
Authors: Науменко, Светлана Валерьевна
Naumenko, Svetlana
Науменко, Світлана Валеріївна
Keywords: reproductive ability
semen quality
testosterone
morphology
Kagadin
Karotsin
Kaplagonin
Відтворна здатність
якість сперми
тестостерон
морфологія
Кароцин
Кагадін
Каплагонін
воспроизводительная способность
качество спермы
тестостерон
морфология
Кароцин
Кагадин
Каплагонин
Issue Date: 12-Apr-2011
Publisher: ФО-П Шейніна О.В., м. Харків
Citation: Науменко С.В. Відтворна функція самців за дефіциту вітаміну А та її корекція: автореф. дис....канд.вет. наук: 16.00.07. Суми, 2011. 17 с.
Abstract: Дисертація присвячена вивченню причин та механізмів розвитку зниження відтворної здатності самців через дефіцит вітаміну А, визначенню морфологічних та функціональних змін в ендокринній (гіпофіз, щитоподібна й надниркові залози) та статевій (сім’яників) системах у самців із зниженням відтворної здатності, з’ясуванню змін показників гомеостазу, гормонального статусу, прояву статевих рефлексів, показників якості сперми й розробці діагностичних та терапевтичних заходів при даній патології, їх апробації та впровадженню. Встановлено, що в бугаїв, кнурів, псів за дефіциту вітаміну А відбуваються значні морфологічні зміни в ендокринних та статевих органах, які проявляються в зменшенні їх маси та розмірів. Дефіцит ретинолу призводить до значного зниження прояву статевих рефлексів та якості сперми самців – бугаїв, кнурів, псів. Зменшується об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, показник їх рухливості, але підвищується кількість патологічних форм сперміїв. Використання терапевтичної триблокової програми забезпечує в самців зі зниженою відтворною здатністю підвищення вмісту в сироватці крові - каротину (в 12,4 рази в бугаїв), вітаміну А в сироватці крові (в 2,58 рази в бугаїв і в 5,81 рази в кнурів) та в печінці (на 68,73 %), рівня тестостерону в організмі псів у 4,9 рази, кнурів у 5,5 рази. Після застосування препаратів від бугаїв додатково отримано 10395,3 доз сперми, вартість яких дорівнювала 31185,9 грн. Від корів додатково отримано 8 телят, що склало 4760 грн., від кнурів – 131,5 доз сперми на суму 11835 грн. Від одної свиноматки додатково отримано 4,3 поросяти. Диссертация посвящена изучению причин и механизмов развития снижения воспроизводительной функции самцов при дефиците витамина А, определению морфологических изменений в эндокринной (гипофиз, щитовидная железа и надпочечники) и половой (семенники) системах у самцов, выяснению изменений показателей гомеостаза, гормонального статуса, проявления половых рефлексов, показателей качества спермы и разработке диагностических и терапевтических мероприятий при данной патологии, их апробации и внедрению. Установлено, что у быков, хряков, кобелей со сниженной воспроизводительной функцией при дефиците витамина А происходят значительные морфологические и функциональные изменения в эндокринных и половых органах, которые проявляются в уменьшении их массы и размеров. При значительном (на 40-50 % от нормы) уменьшении содержания каротина, витамина А и цинка в сыворотке крови, витамина А в печени с несущественными колебаниями других показателей гомеостаза (общий белок, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, резервная щелочность, кальций, неорганический фосфор, медь, марганец, кобальт) наблюдается снижение (на 42,8 % у хряков и на 47,2 % у кобелей) концентрации тестостерона в организме самцов. Репродуктивная функция у самцов находится в прямой зависимости от обеспеченности организма витамином А. Дефицит ретинола приводит к значительному снижению проявления половых рефлексов и качества спермы самцов – быков, хряков, кобелей. Уменьшается на 19,61 %, 18,15 %, 42,1 % объем эякулята, снижается на 11,11 %, 5,26 %, 11,11 % концентрация спермиев, на 6,17 %, 13,25 %, 23,07 % показатель их подвижности, но повышается в 1,87 раза, в 1,1 раза, в 1,96 раз количество половых клеток с морфологическими аномалиями. Использование терапевтической трёхблочной схемы обеспечивает у самцов с дефицитом витамина А и цинка повышение содержания в сыворотке крови - каротина в 12,4 раза у быков, в печени кобелей витамина А на 68,73 %, уровня тестостерона в организме кобелей в 4,9 раза, хряков 5,5 раза. Применение предложенных нами препаратов положительно повлияло на морфологическое состояние эндокринных (гипофиз, щитовидная железа и надпочечники) и половых (семенники) желез. Масса органов у псов опытной группы достоверно увеличилась: гипофиза на 47,8 %, щитовидной железы – 17,9%, надпочечников – 17,6 % и семенников – 38,8 %. Также увеличились размеры органов: гипофиза на 28,11 %, щитовидной железы – 17,5 %, надпочечников – 17,7 % и семенников – 42,4 %. Увеличилось количество гонадотропоцитов на 42,0 %, уменьшился диаметр фолликулов щитовидной железы на 33,56 % и диаметр извитых канальцев на 36,104 %, выросла толщина коркового слоя на 37,7 % и количество интерстециальных клеток на 37,58 %. Обнаружено позитивное влияние препаратов на некоторые показатели спермы у быков, хряков и псов. Было исследовано 84 эякулята быков контрольной группы и 116 – опытной, из них выбраковано: контрольной – 47 и опытной – 46 эякулятов. Объём эякулята увеличился на –27,01 %, подвижность спермиев – 5 %, концентрация – 16,9 %, подвижных спермиев в эякуляте – 58,6 %, процент спермиев с морфологическими аномалиями уменьшился в 2,07 раза. У хряков после применения препаратов объём эякулята достоверно вырос на 24,3 % (Р<0,002), подвижность – на 17,6 % (Р<0,05), концентрация – на 4,28 % (Р<0,05), подвижных спермиев в эякуляте – на 71,9 %, количество спермиев с морфологическими аномалиями уменьшилось в 1,13 раза. У кобелей опытной группы объём эякулята увеличился на 25,2 %, подвижность – 26,9 %, концентрация – 52,4 %, подвижных спермиев в эякуляте в 2,4 раза, процент спермиев с морфологическими аномалиями снизился на 1,6 раза. Установлена высокая терапевтическая эффективность способа. Так внедрение способа на быках дало возможность увеличить количество эякулятов, отправленых на криоконсервацию (на 47 %), выросла оплодотворяемость коров при использовании спермы (на 8 %). У хряков увеличился объём эякулята (на 212 мл), подвижность спермиев (на 10,4 %), концентрация (на 66,6 %), процент оплодотворяемости свиноматок (на 11 %). Способ повышения воспроизводимой способности оказался экономически эффективным. После применения препаратов от быков дополнительно получено 10395,3 доз спермы, стоимость которых равнялась 31185,9 грн. От коров дополнительно получено 8 телят, что составило 4760 грн. От хряков – 131,5 доза спермы, что составило 11835 грн. От одной свиноматки дополнительно получено 4,3 поросёнка, сумма прибыли на свиноматку – 387 грн. The dissertation is devoted to the study of the reasons and mechanisms of the development of the decrease in the reproductive abilities of males because of the vitamin A deficiency, to the determination of morphological and functional changes in the endocrine system (hypophysis, thyroid and adrenal glands) and genital (testis) systems in males having hypopotency, to the changes of homeostasis, hormonal status, manifestation of sexual reflexes, semen quality indices and to the development of diagnostic and therapeutic measures at the above pathology, their approbation and introduction. It has been stated that great morphological and functional changes occur in the endocrine and sexual organs of bulls, bours and dogs having retinol deficient hypоpotency. The above –mentioned changes lead to the decrease in the body weight and in the animal body size. The retinol deficiency leads to the substantial decrease in the activity of sexual reflexes and semen quality of males – bulls, bours and dogs. The volume of ejaculate, sperm concentration and the rate of their mobility reduced but the amount of pathological forms of semen increased. The use of therapeutic three-block programme provide the increase in the content of β-carotene in the blood serum (12,4 times as much as in bulls), vitamin A in the blood serum (2,58 times as much as in bulls and in 5,81 times in boars) and in the liver – at 68,73 %, the level of testosterone in dogs in 4,9 times, bours – in 5,5 times. After the use of the preparations 10395,3 doses of semen have been received additionally from bulls, the doses cost 31185,9 grivnas. 8 calves have been produced additionally from cows, their cost is 4760 grivnas. 131,5 additional doses of semen have been received from bours, that cost 11835 grn. One swine produced additionally 4,3 piglets.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/112
Appears in Collections:16.00.07 "Ветеринарне акушерство"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref_Naumenko.pdf485.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.