Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/114
Title: Патогенетичне обґрунтування ролі глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні остеоартрозу в собак
Other Titles: Pathogenetic grounds of glycosaminoglycanum use in diagnostics and treatment of osteoarthrosis at dogs
Патогенетическое обоснование роли гликозаминогликанов в диагностике и лечении остеоартроза у собак
Authors: Сєгодін, Олександр Борисович
Segodin, Oleksandr Borysovich
Сегодин, Александр Борисович
Keywords: остеоартроз собак
хрящова тканина
кісткова тканина
глікопротеїни
фракції глікозаміногліканів
лужна фосфатаза
консервативне лікування
аутопластика дефектів суглобової поверхні
остеоартроз собак
хрящевая ткань
костная ткань
гликопротеины
фракции гликозаминогликанов
щелочная фосфатаза
консервативное лечение
аутопластика дефектов суставной поверхности
dog osteoarthrosis
cartilaginous tissue
bone tissue
glycoproteins
glycosaminoglycanum fractions
alkaline phospatase
conservative treatment
autoplastic transplantation of articular surface injuries
Issue Date: 2007
Publisher: Білоцерківський державний аграрний університет
Citation: Сєгодін О.Б. Патогенетичне обґрунтування ролі глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні остеоартрозу в собак: автореф. дис....канд. вет. наук: 16.00.05 - ветеринарна хірургія. Біла Церква, 2007. 20 с.
Abstract: Експериментально і теоретично обґрунтована інформативність та доцільність використання показників стану сполучної тканини (глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів, фракцій глікозаміногліканів та лужної фосфатази) в сироватці крові за діагностики різних, у тому числі ранніх, стадій остеоартрозу в собак. Моделювання посттравматичного остеоартрозу колінних та кульшових суглобів білих щурів за рахунок повношарового пошкодження суглобового хряща оперативним шляхом призводить до порушення структури та метаболізму кісткової й хрящової тканин, що супроводжується різним ступенем зростання концентрацій біохімічних показників стану тканин суглобів тварин у сироватці крові залежно від стадії процесу. Під час внутрішньом’язового введення цим тваринам глюкозаміногідрохлориду в дозі 50 мг/кг маси тіла уповільнювалося прогресування дистрофічно-деструктивного процесу і спостерігалася репарація кісткової тканини в зоні дефекту, що підтверджувалося даними гістологічних та біохімічних досліджень. У процесі обстеження собак за допомогою вищезгаданих показників встановлені їх нормативні значення, а також доведена їх діагностична цінність у собак ахондро- та хондродистрофоїдних порід. Доведено, що за дисплазії кульшових суглобів та спонтанного остеоартрозу собак порушується співвідношення сироваткових глікозаміногліканів. Показана доцільність використання ГАГ-містких препаратів у комплексному лікуванні остеоартрозів собак під контролем клініко-біохімічних досліджень (визначення вмісту глікопротеїнів, фракцій глікозаміногліканів та активності лужної фосфатази). Запропоновано новий метод аутопластики ушкоджень суглобової поверхні кульшових суглобів білих щурів та собак трансплантатом з проксимального відділу ребра під подальшим контролем клінічних, рентгенологічних, томографічних та біохімічних методів. Экспериментально и теоретически обоснована информативность и целесообразность использования показателей состояния соединительной ткани (гликопротеинов, хондроитинсульфатов, фракций гликозаминогликанов и щелочной фосфатазы) в сыворотке крови при диагностике разных, в том числе ранних стадий остеоартрозов собак. Ранняя стадия экспериментального посттравматического дистрофически-деструктивного процесса в суставе белых крыс – остеоартрит – через одну неделю после травмы характеризуется повышенным уровнем гликопротеинов на фоне неизмененного уровня всех фракций ГАГ. Стадия регенерации через две недели после повреждения сустава не сопровождается существенными отклонениями уровня сывороточных гликопротеинов, хондроитинсульфатов и фракций ГАГ от показателей интактной группы животных. Через четыре недели дистрофия и деструкция тканей сустава – остеоартроз – характеризуется повышенным содержанием общих хондроитинсульфатов за счет хондроитин-6-сульфата. Через 1,5 мес. наблюдается усиление воспалительного процесса, о чем свидетельствует увеличение содержания гликопротеинов, всех фракций ГАГ и общих хондроитинсульфатов в сыворотке крови. Применение внутримышечных инъекций раствора глюкозамингидрохлорида при посттравматическом остеоартрозе коленного сустава белых крыс в дозе 50 мг/кг массы тела на протяжении 1,5 мес. замедляло прогрессирование остеоартроза и способствовало репарации костной ткани. При посттравматическом остеоартрозе тазобедренного сустава применение глюкозамингидрохлорида на протяжении 3 мес. приводило к восстановлению формы и функции сустава на фоне нормализации уровня биохимических показателей – активности щелочной фосфатазы, содержания гликопротеинов, общих хондроитинсульфатов, второй и третьей фракции ГАГ. При биохимическом исследовании сыворотки крови собак ахондродистрофоидной породы немецкая овчарка с клинически установленной дисплазией тазобедренных суставов было выявлено, что у самок и их щенков было выше, чем у здоровых животных той же породы, содержание гликопротеинов и хондроитинсульфатов. При биохимическом исследовании сыворотки крови собак хондродистрофоидных пород (бульдог, боксер, пекинес, такса и др.) было установлено, что при отсутствии клинических и рентгенологических признаков дисплазии тазобедренного сустава содержание хондроитинсульфатов достоверно выше у хондродистрофоидных пород по сравнению с показателями у собак ахондродистрофоидных пород. При наличии у собак клинических и рентгенологических признаков дисплазии тазобедренного сустава содержание сиаловых кислот было повышено на 33,0 %, гликопротеинов – 89,4, хондроитинсульфатов – 16,1 и активность щелочной фосфатазы – на 117,9 % по сравнению с животными без клинических признаков дисплазии. При лечении собак с признаками спонтанного остеоартроза тазобедренных суставов включение в схему лечебных мероприятий ГАГ-содержащих препаратов Терафлекс и Флексартрон приводило к исчезновению хромоты (через 2–7 суток) и болезненности при пальпации, повышению двигательной активности. Позитивный эффект через 2–3 мес. по окончании лечения подтверждался снижением на 36,0 % содержания гликопротеинов, концентрации хондроитинсульфатов – 37,1, первой фракции гликозаминогликанов – 35,3, второй – 34,8, третьей фракции – 42,9, активности щелочной фосфатазы – на 57,0 % (в контрольной группе снижение активности щелочной фосфатазы составило 42,3 %). Для лечения полнослойного дефекта головки бедренной кости у крыс и собак был разработан новый метод аутопластики путем заполнения дефекта костно-хрящевым аутотрансплантатом из проксимального отдела 9 или 10-го ребер. Метод был верифицирован с помощью клинических, гистологических, рентгенологических, томографических и биохимических исследований в динамике. The information and expediency of indices state use of connective tissue (glycoproteins, chondroitinum sulphate, glycosaminoglycanum fractions and alkaline phospatase) in blood serum for diagnostics of different, including earlier, stages of osteoarthrosis at dogs have been substantiated experimentally and theoretically. Posttraumatic modelling of osteoarthrosis of knee and hip joints in white rats at the expence of complete layer damage of joint cartilage by the operative means causes structural and metabolic dysfunctions of bone and cartilaginous tissue which has different degrees of concentration of biochemical indices increasing of animal joint tissues state in blood serum depending on the process stage. With intramuscular injection of glycosaminohydrochloridis in 50 mg/kg of live weight to these animals the progressiveness of dystrophic – destructive process became slower and the reparation of bone tissue in the region of defect was observed, this was confirmed by data of histological and biochemical researches. Under the dog examination by means of the afore-mentioned indices their normative meaning has been determined and their diagnostic value under the dog examination of achondro- and chondrodystrophoideous breeds have been proved scientifically. It has been also proved, that with dysplasia of hip jonts and spontaneous osteoarthrosis in dogs the correlation of serum glycosaminoglycanum is get broken. Expediency of use of GAG – containing medicine under the combined treatment of osteoarthrosis in dogs under the control of clinic – biochemical analyses (determination of glycoprotein content, glycosaminoglycanum fractions and alkaline phosphatase activity) has been shown. The new method of autoplastic transplantation of articular surface injuries of hip joints in white rats and dogs by transplant from rib proximal part under the subsequent control of clinical, rentgenological, tomographical and biochemical methods has been suggested.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/114
Appears in Collections:16.00.05 "Ветеринарна хірургія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref_Segodin.pdf621.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.