Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/115
Title: Хондропротекторна дія глюкозамінгідрохлориду в лікуванні пошкоджень суглобового хряща у білих щурів
Other Titles: Chondroprotectoral effect of glucosaminhidrochliridum in treatment of joint cartilage in white rats
Хондропротекторное действие глюкозамингидрохлорида в лечении повреждений суставного хряща у белых крыс
Authors: Сєгодін, Олександр Борисович
Segodin, Oleksandr Borysovich
Сегодин, Александр Борисович
Keywords: хондропротекторна дія
дефект суглобової поверхні
глікопротеїни
хондроїтинсульфати
глікозаміноглікани
білі щури
хондропротекторное действие
дефект суставной поверхности
гликопротеины
хондроитинсульфаты
гликозаминогликаны
белые крысы
сhondroprotectoral effect
joint cartilage defect
glycoproteins
chondroitinsulfates
glycosaminoglacans
white rats
Issue Date: 2005
Publisher: Білоцерківський державний аграрний університет
Citation: Сєгодін О.Б. Хондропротекторна дія глюкозаміногідрохлориду в лікуванні пошкоджень суглобового хряща у білих щурів. Вісник Білоцерківського державного аграрного ун-ту. Біла Церква, 2005. Вип. 33. С. 215–223
Abstract: Проведені дослідження хондропротекторної дії препарату глюкозамінгідрохлориду на 51 білому щурові–самцю на моделі післятравматичного остеоартрозу через 21, 30 та 90 добу після створення дефекту суглобової поверхні шляхом оперативного втручання. Доведено, що на 90 добу формується більш повноцінний регенерат хрящової поверхні в зоні дефекту, ніж в контрольній групі. В дослідній групі спостерігається більша ступінь зниження і в ранішні терміни рівня сироваткових глікопротеїнів, загальних хондроїтисульфатів та нормалізація фракційного складу глікозаміногліканів. Проведены исследования хондропротекторного действия препарата глюкозамингидрохлорида на 51 белой крысе–самце на модели посттравматического остеоартроза через 21, 30 и 90 суток после образования дефекта суставной поверхности путем оперативного вмешательства. Доказано, что на 90 сутки формируется более полноценный регенерат хрящевой поверхности в зоне дефекта, чем в контрольной группе. В опытной группе наблюдается большая степень снижения и в ранние сроки уровня сывороточных гликопротеинов, общих хондроитинсульфатов и нормализация фракционного состава гликозаминогликанов. The research of chondroprotectoral effect of glucosaminhidrochliridum was conducted on 51 white male rats by posttraumatical model in 21, 30 and 90 days after joint cartilage defect creation. Formation of better regeneration tissue than in control group at defect area was proved in 90 days. At erlier terms the lower level of serum glycoproteins, chondroitinsulfates and normal fraction content of glycosaminoglacans were observed
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/115
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chondroprotector_Segodin.pdf216.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.