Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/240
Title: Резистентність і продуктивність свиней за дії абіотичних і біотичних факторів
Other Titles: Резистентность и продуктивность свиней под воздействием абиотических и биотических факторов
Resistance and productivity of pigs for the effects of abiotic and biotic factors
Authors: Баско, Сабіна Олександрівна
Баско, Сабина Александровна
Basko, Sabina
Keywords: свині
природна резистентність
абіотичні і біотичні чинники
катозал
риботан
левамізол
клітинні і гуморальні показники крові
свиньи
природная резистентность
абиотические и биотические факторы
катозал
риботан
левамизол
клеточные и гуморальные показатели крови
pigs
natural resistance
abiotic and biotic factors
Katozal
Ribotan
Levamizol
cellular and humoral blood
Issue Date: 2016
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Баско С. О. Резистентність і продуктивність свиней за дії абіотичних і біотичних факторів : автореферат дисертації … кандидата вет. наук : 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія / Сабіна Олександрівна Баско. ‒ Харків, 2016. – 22 с.
Abstract: За результатами оцінки санітарно-гігієнічного стану свинарників різної місткості, продуктивних якостей свиноматок і неспецифічної резистентності організму поросят встановлено, що найбільші значення комплексного показника відтворювальних якостей свиноматок (111,94±5,59) і індексу резистентності поросят – ІР (162,96±8,14) виявлено у тварин, яких утримували за високих показників індексу санітарно-гігієнічного благополуччя – J (0,78-1,00). Триразове введення імуностимулюючих препаратів гамавіту, катозалу і тимогену поросятам з вродженим дефіцитом маси тіла сприяло її збільшенню. Використання препаратів сприяло підвищенню неспецифічної резистентності організму поросят-гіпотрофиків, про що свідчило збільшення в сироватці крові вмісту загального білка, γ-глобулінів, а також ЦІК. Перенесене поросятами до 15 добового віку захворювання диспепсією в подальшому негативно впливало на їх збереженість і захворюваність, а також величину маси тіла. До 4-місячного віку збереженість поросят була меншою на 22-49 %, захворюваність – вищою на 25,8-38,0 %, маса тіла – меншою на 14,9-31,1 %. Не дивлячись на використання імуномодуляторів ріботана і левамизола, про вплив «диарейного» стресу свідчать менші показники вмісту еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, загального білка, альбумінів, глобулінів, ФАН. Ураження свиней саркоптозом надає сильний біологічний стрес на організм. У молодняку саркоптоз проявляється депресією росту, в крові – меншим вмістом лімфоцитів, альбумінів, γ-глобулінів, що вказує на необхідність виконання санітарно-гігієнічних заходів його профілактики. Групове утримання підсисних свиноматок з чотирьох або двох суміжних приплодів або чотирьох гнізд може бути альтернативним способом утримання тварин у фермерських господарствах при неможливості використання індивідуального станкового обладнання. Про доцільність такого способу свідчить відсутність достовірної різниці з показниками утримання тварин в індивідуальних станках за параметрами живої маси, збереженості, захворюваності поросят, вмісту в крові гормонів стресового стану (кортизолу і тироксину), Т- і В-лімфоцитів і ЦІК
Description: • По результатам комплексной оценки санитарно-гигиенического состояния свинарников различной вместимости, продуктивных качеств свиноматок и неспецифической резистентности организма поросят установлено, что наибольшие значения комплексного показателя воспроизводительных качеств свиноматок (111,94±5,59) и индекса резистентности поросят – ИР (162,96±8,14) выявлено у животных, которых содержали при высоких показателях индекса санитарно-гигиенического благополучия – J (0,78-1,00). Трехкратное парентеральное введение иммуностимулирующих препаратов гамавита, катозала и тимогена поросятам с врожденным дефицитом массы тела способствовало ее постепенному увеличению. Использование иммуностимулирующих препаратов способствовало повышению неспецифической резистентности организма поросят-гипотрофиков. Применение катозала увеличивало сыворотке крови поросят 30-суточного возраста БАСК на 4,8 %, ЛАСК – на 2,4 %, ФАН – на 5,3 %. При использовании гамавита, катозала и тимогена в сыворотке крови произошло увеличение содержания общего белка на 14,40, 13,92 и 24,96 %, γ-глобулинов на 52,94, 38,82 и 58,36 %, а также ЦИК на 10,4, 11,9 и 13,3 %. Перенесенное поросятами до 15 суточного возраста заболевание диспепсией в последующем негативно влияло на их сохранность и заболеваемость, а также величину массы тела. До 4-месячного возраста сохранность поросят была меньше соответственно на 22-49 %, заболеваемость – выше на 25,8-38,0 %, масса тела – меньше на 14,9-31,1 %. Не смотря на использование иммуномодуляторов риботана и левамизола, о влиянии «диарейного» стресса свидетельствуют меньшие показатели содержания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего белка, альбуминов, глобулинов, ФАН. Поражение свиней саркоптозом оказывает сильный биологический стресс на организм. У молодняка 60-суточного возраста, в зависимости от степени поражения, поражение саркоптозом проявляется депрессией роста, в крови – меньшим содержанием лимфоцитов – на 39,00-73,39 %, в сыворотке крови – меньшим содержанием альбуминов – на 46,87-74,98 %, γ-глобулинов – на 68,75-91,68 %, что указывает на необходимость мониторинговых наблюдений и выполнения санитарно-гигиенических мер профилактики этого паразитарного заболевания. Групповое содержание подсосных свиноматок из четырех или двух смежных пометов, начиная с 1-суточного возраста поросят, или четырех гнезд, начиная с 5-суточного возраста, может быть бесстрессовым альтернативным способом содержания животных в фермерских хозяйствах при невозможности использовать индивидуальное станочное оборудование. О целесообразности такого способа свидетельствует отсутствие достоверной разницы с показателями содержания животных в индивидуальных станках по параметрам живой массы, сохранности, заболеваемости поросят, содержания в их крови гормонов стрессового состояния (кортизола и тироксина), Т- и В-лимфоцитов и ЦИК. • Based on the assessment of sanitary and hygienic condition of piglets with different capacities, productive qualities of sows and nonspecific resistance piglets, it was found that the greatest value of the complex index of reproductive qualities of sows (111,94 ± 5,59) and resistance index of piglets – IR (162,96 ± 8,14) was detected in the animals maintained at the high performance index of sanitary and hygienic well-being – J (0,78-1,00). The triple injection of immunostimulatory medications of Gamavite, Katozal and Timogen for piglets with congenital deficiency of body weight contributed to its increase. The use of medications contributed to increase of non-specific resistance of hypotrophic piglets, as was evidenced by an increase in blood serum total protein content, γ-globulin and circulating immune complexes. Dyspepsia disease which piglets of 15 days have had, adversely affected their safety and morbidity in the future, as well as the amount of body weight. Safety of pigs up to 4 months of age was lower by 22-49 %, the incidence – up to 25,8-38,0 %, body weight – reduced by 14,9-31,1 %. Despite the use of immunomodulators of Ribotan and Levamisole, the impact of "diarrhea" stress is evidenced by the indicators of content of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, total protein, albumin, globulin, FAN. Sarcoptic mange causes a strong biological stress on the organism of pigs. In pigs of young growth sarcoptic mange appears through depression of growth, a lower content of lymphocytes, albumin, γ-globulin in blood, which indicates the need to implement sanitary and hygienic measures of prevention of this disease. Group maintenance of lactating sows of four or two contiguous litters or of four nests can be an alternative way of keeping animals on farms under impossibility of use of the individual boxes. The feasibility of this method is evidenced by the absence of significant difference with the indicators of keeping animals in individual box on the parameters of body weight, keeping, morbidity of pigs, blood content of hormones of stress state (cortisol and thyroxin), T- and B-lymphocytes and the circulating immune complexes.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/240
Appears in Collections:16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basko_avtoref_2016.pdf838.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.