Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/305
Title: Експериментальне обгрунтування створення нових гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенолів
Other Titles: Экспериментальное обоснование создания новых гепатопротекторов на основе эссенциальных фосфолипидов и полифенолов
Experimental substantiation of creating of new hepatoprotectors on the basis of essential phospholipids and polyphenols
Authors: Гордієнко, Анатолій Дмитрович
Гордиенко, Анатолий Дмитриевич
Gordienko, Anatoly Dmitrievich
Keywords: антиоксидантна активність
гепатопротекторна активність
мітохондрії
мікросоми
фосфатидилхолін
ліпофен
антиоксидантная активность
гепатопротекторная активность
митохондрии
микросомы
фосфатидилхолин
липофен
antioxidant activity
hepatoprotective activity
mitochondrions
microsomes
phosphatidylcholine
lipofen
Issue Date: 2011
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Гордієнко А. Д. Експериментальне обгрунтування створення нових гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенол : автореф. дис. … докт. фарм. наук / Анатолій Дмитрович Гордієнко. – Харків, 2011. – 38 с.
Abstract: Теоретично та практично обґрунтовано створення нового гепатопроте-ктора, який пригнічує дію окисного стресу і відновлює структуру мембран і функції ушкоджених гепатоцитів, і є комплексним препаратом на основі ЕФЛ із сої, поліфенолів та вітамінів і має назву «Ліпофен». Розроблений склад, вивчена фармакокінетика, механізм дії та гепатоза-хисні властивості ліпофену в порівнянні з фосфоліпідними препаратами – поліненасиченим ФХ з сої і есенціале та новими поліфенольними – альта-ном та піфламіном і традиційними рослинними гепатопротекторами силібо-ром та флакуміном. Механізм гепатопротекторної дії ліпофену полягає в синергічному ефекті – посиленні поліненасиченим ФХ із сої антиоксидант-ної дії флавоноїдів флакуміну, а також у мембранорегенеруючій дії пре-парату, за якими ліпофен перевершує вивчені гепатопротектори. Альтан і піфламін відновлюють процеси гідроксилювання мікросом при гострому CCl4-гепатиті і окиснювальне фосфорилювання в мітохондріях при гострому етанольному гепатиті у щурів. Альтан проявляє гепатопротек-торну активність, порівнювану з активністю силібору. Ліпофен як комплексний гепатопротекторний препарат, що по'єднує в собі мембранорепаруючий і мембранорегенеруючий ефекти поліненасиче-ного ФХ, антиоксидантну і стабілізуючу дію флакуміну і вітамінів рекомен-дується при лікуванні гепатитів, а також ряду інших захворювань печінки, пов'язаних з ушкодженням мембран і активацією ВРО в гепатоцитах. Їх підібране поєднання у препараті забезпечує його високу ефективність і в більш ранній термін відновлювати функції ушкоджених гепатоцитів і пе-чінки, ніж препарати, що містять ЕФЛ і поліфеноли окремо.
Description: Проведены теоретические и экспериментальные исследования, ре-зультаты которых являются значительным обоснованием в создании нового гепатопротектора, угнетающего действие окислительного стресса и восста-навливающего мембраны и функцию поврежденных гепатоцитов, который является комплексным препаратом на основе ЭФЛ из сои, растительных полифенолов и витаминов и имеет название «Липофен». Разработан состав, изучена фармакокинетика, механизм действия и ге-патозащитные свойства липофена в сравнении с фосфолипидными препара-тами – полиненасыщенным ФХ из сои и эссенциале, новыми полифеноль-ными – альтаном и пифламином, традиционными растительными гепатопро-текторами силибором и флакумином. Механизм гепатозащитного действия липофена лежит в проявлении синергического эффекта – усилении полиненасыщенным ФХ из сои анти-оксидантного действия флавоноидов флакумина, а также в мембранорегене-рирующих свойствах препарата, по выраженности которых липофен прево-сходит изученные гепатопротекторы. Липофен как комплексный гепатопротектор, действующий за счет мембранорепарирующего эффекта ЭФЛ, антиоксидантного действия поли-фенолов и витаминов, рекомендується при лечении гепатитов, а также ряда других заболеваний печени, связанных с повреждением мембран и активацией СРО в гепатоцитах. Полифенольные препараты альтан и пифламин восстанавливают про-цессы гидроксилирования микросом при остром CCl4-гепатите и ОФ в ми-тохондриях при остром этанольном гепатите у крыс. Гепатопротекторный эффект альтана в дозе 1 мг/кг обусловлен наличием эллаготанинов, а пиф-ламина в дозе 100 мг/кг – флавоноидов, аминокислот, полисахаридов, макро и микроэлементов. Исследования особенностей антиоксидантного действия разных гепа-топротекторов на моделях ПОЛ микросом из печени крыс полярографичес-ким методом в системе in vitro позволило установить, что антиоксидантная активность определяется природой, особенностями химической структуры, концентрацией и взаимодействием в лекарственной форме. Полифенолы на три порядка более сильные антиоксиданты, чем фосфолипиды. К наиболее сильным антиоксидантам относится липофен, альтан и гранулы флакумина. Выраженное синергическое антиоксидантное действие проявляет субстанция флакумин в липофене и гранулах флакумина в сравнении с другими полифенольными субстанциями во всех изученных препаратах и в большей степени на модели поврежденных CCl4 мембранах микросом, в сравнении с интактными. При изучении токсикологической характеристики исследуемых гепато-протекторов на митохондриальной тест-системе печени крыс in vitro уста-новлено отсутствие разобщающего действия окисления и фосфорилирования в изолированных митохондриях и гепатоцитах при действии липофена в капсулах и полифенольных препаратов: таблеток альтана, пифламина, си-либора по новой технологии и канафлазина, гранул силибора, флакумина и калефлона и 1% раствора гифларина и их субстанций. Это свидетельствует о нетоксичности действующих субстанций и вспомогательных веществ, которые входят в их состав. Показана возможность использования замороженных до –196ºС микросом и криоконсервированных многоэтапным способом с 10 % ДМСО до –196ºС изолированных гепатоцитов из печени крыс в качестве объектов для проведения скрининговых исследований лекарственных субстанций, первых на антиоксидантную активность, вторых – на токсичность. Creation of new oppressing of oxidation stress and regenerating membranes structure and damaged hepatocytes functions hepatoprotector lipofen has been substantiated theoretically and experimentally. Lipofen is the complex drug on the basis of essential phospholipids, polyphenols and vitamins. The composition of lipofen has been worked out. Pharmacokinetics, mechanism of action and hepatoprotective effects of lipofen in comparison with phospholipids – polyunsaturated phosphatidylcholine from soya and essentiale and new polyphenolic – altan and piflamin and traditional plant hepatoprotectors silibor and flacumin have been investigated. Hepatoprotective activity of lipofen consists in synergistic effect – intensification of antioxidant activity of flacumin flavonoids in drug composition by polyunsaturated phosphatidylcholine from soya and membrane regenerative activity. According to these parameters lipofen overrides studied hepatoprotectors. Altan and piflamin renew the process of microsoms' hydroxidation at acute CCl4-hepatitis and oxidative phosphorylation in mitochondrions at acute ethanolic hepatitis in rats. Altan exhibits hepatoprotective activity as silibor effect. Lipofen as complex hepatoprotector combines membrane reparative and membrane regenerative effects of polyunsaturated phosphatidylcholine, antioxidant and stabilizing activity of flacumin and vitamins. It is recommended to treat hepatitis and other membrane injuries and free radical oxidation in hepatocytes induced disorders of liver. The combination of drug provides high effect and faster renewal of damaged hepatocytes and liver functions in comparison with drugs with essential phospholipids and polyphenols separately.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/305
Appears in Collections:14.03.05 "Фармакологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordienko_avtoref_2011.pdf477.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.