Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/315
Title: Акарози собак і котів (поширення, діагностика та лікування)
Other Titles: Акарозы собак и кошек (распространение, диагностика и лечение)
Acaroses of dogs and cats (distribution, diagnosis and treatment)
Authors: Пономаренко, Ольга Вікторівна
Пономаренко, Ольга Викторовна
Ponomarenko, Olha Viktorivna
Keywords: акарози
саркоптоз
нотоедроз
отодектоз
демодекоз
акариформні кліщі
акарозы
саркоптоз
нотоэдроз
отодектоз
демодекоз
акариформные клещи
аcariasis
notoedrosis
otodectosis
demodecosis
acarid mites
Issue Date: 2008
Publisher: ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН
Citation: Пономаренко О. В. Акарози собак і котів (поширення, діагностика та лікування) : автореф. дис. … канд. вет. наук / Ольга Вікторівна Пономаренко ; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини. – Харків, 2008. – 22 с.
Abstract: У дисертаційній роботі наведено результати вивчення поширення акарозів собак і котів у м. Харкові, сезонності їх перебігу, сприйнятливості тварин до них у залежності від віку, породи та статі. Встановлено, що серед собак частіше реєструють захворювання на демодекоз (6,3 % від кількості обстежених тварин) та на отодектоз (4,3 %), а серед котів - на отодектоз (5,3 %). Встановлено, що собаки та коти найчастіше хворіють у віці 6-12 місяців. Доведено, що акарозам дрібних свійських тварин властива сезонність: собаки хворіють переважно восени та взимку, рідше навесні, а к о ти - восени та весною, рідше зимою. Відмічено, що самки хворіють на акарози частіше за самців. Вивчено склад умовно-патогенної мікрофлори, яка ускладнює перебіг акарозів тварин, співвідношення виділених культур і їх чутливість до найбільш розповсюджених антибіотиків. Досліджено морфологічні та біохімічні показники крові собак, хворих на акарози. Удосконалено метод діагностики акарозів та проведено його порівняльне дослідження із загальноприйнятими. Встановлено, що використання вазелінової олії та диметилсульфоксиду під час проведення діагностичних досліджень за даним методом сприяє збереженню життєздатності кліщів, більш точному визначенню їх видової належності та морфологічних особливостей. Розроблено новий лікувальний засіб «Нуріцид» для боротьби з акарозами дрібних свійських тварин, проведено лабораторні та комісійні випробування його акарицидної ефективності. Встановлено ступінь бактерицидної дії препарату «Нуріцид» на грамнегативну та грампозитивну мікрофлору в залежності від строків зберігання, а також його вплив на організм кролів за умов аплікації на шкіру тварин. Доведено, що розроблений препарат у концентрації 0,5 % за діючою речовиною може використовуватись для лікування хворих на акарози тварин.
Description: изучению распространения акарозов собак и кошек в г. Харькове, сезонности их течения, восприимчивости животных к ним в зависимости от возраста, породы и пола. В результате собственных исследований 1452 собак выявлено 171 больное акарозами животное (11,8% от количества обследованных), а среди 790 кошек - 59 (7,5 %). Среди больных собак чаще регистрировали заболевание демодекозом-92 животных (6,3 % от количества обследованных), отодектозом - 62 (4,3 %), а саркоптозом- 17 (1,2%). Среди больных кошек чаще регистрировали заболевание ушной формой отодектоза - 42 животных (5,3 %). Установлено, что собаки и кошки чаще болеют акарозами в возрасте 6-12 месяцев. При этом акарозам свойственна сезонность: собаки в основном болеют осенью и зимой, реже весной, а кошки чаще осенью, весной, реже зимой. Акарозами в основном болеют овчарки, ротвейлеры и беспородные собаки. Среди кошек акарозы распространены у беспородных животных, а также кошек сиамской, европейской тигровой и персидской пород. Отмечено, что самки болеют акарозами чаще самцов. При проведении бактериологических исследований материала из соскобов кожи собак были изолированы культуры микроорганизмов, большинство из которых занимали грамположительные кокки (при демодекозе- 70,1%, при отодектозе- 68,7%), а также выделены культуры семейства Enterobacteriaceae (15,6 и 18,1 % соответственно), дрожжеподобные грибы (7,8 и 9,6 %), представители родов Pseudomonas и Corynebacterium (6,5 и 3,6 %). При изучении морфологических и биохимических показателей крови больных собак установлено, что акарозы, осложненные условно-патогенной микрофлорой, негативно влияют на организм животных. Усовершенствован витальный метод диагностики возбудителей акарозов животных с использованием вазелинового масла и диметилсульфоксида. Сравнительное изучение усовершенствованного метода с общепризнанными методиками показало, что использование данного метода позволяет более детально изучить внутреннее строение клещей, увеличить время сохранения их жизнеспособности и изготовленного препарата. Это позволяет более тщательно изучить морфологические особенности клещей и определить их вид, что способствует повышению эффективности диагностики и лечения акарозов. Разработан новый препарат «Нурицид» для лечения саркоптоидозов и демодекозов мелких домашних животных, который за счёт свойств своих компонентов является препаратом комплексного действия, имеет высокую акарицидную, антимикробную и противовоспалительную активность. Установлена степень бактерицидного действия препарата «Нурицид» на грамотрицательную и грамположительную микрофлору в зависимости от сроков его хранения, а также экспериментально доказано, что данный препарат не токсичен для животных. При аппликации препарата на кожу кроликов он не вызывает раздражения на месте нанесения, не влияет на общее клиническое состояние организма и некоторые показатели крови (количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина, лейкоцитарную формулу, активность щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы). Доказано, что разработанный препарат в концентрациях 0,5 % по действующему веществу, может использоваться для лечения больных акарозами животных при наружном применении. Data on investigation of spread, seasonal and age-specific dynamics, belonging to breed and sex dependence concerning cat and dog acariasis in Kharkiv is presented in the dissertation. There was determined that among dogs demodecosis (6,3 % of the examined animals) and otodectosis (4,3 %) are registered more often, and among cats - otodectosis (5,3 %). There was determined age-specific susceptibility of animals to acariasis: dogs and cats are more susceptible at the age of 6-12 months. There was proved that seasonality, belonging to breed and sex dependence are typical for acariasis of small domestic animals. There was studied composition of opportunistic microflora, which escapes at animal acariasis, correlation of isolated cultures and their sensitivity to the most widespread antibiotics. Morphological and biochemical blood rates of sick dogs. There was developed new effective method of acariasis diagnostics and its comparative testing with commonly adopted methods has been conducted. There was determined that use of liquid paraffin and dimethyisulfoxide at conducting of diagnostic investigations by this method promote mite safety, determination of their specific belonging and morphological characteristics. On the base of conducted investigations there was developed new preparation for control of small domestic animals acariasis «Nuricide» and laboratory and preproduction testing of its miticidal effectiveness have been conducted. There was determined level of bactericidal activity of the preparation «Nuricide» gram-negative and gram-positive microflora depending on the terms of its shelf life and influence of the preparation «Nuricide» on gram-negative and grampositive microflora depending on the terms of the terms of its shelf life and influence of the preparation «Nuricide» on organism of rabbit under the condition of its application on animal skin. There was proved that developed preparation in concentration 0,5 % under nurel-D and can be used for animal treatment at acariasis.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/315
Appears in Collections:16.00.11 "Паразитологія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ponomarenko_avtoref_2008.pdf372.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.