Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/336
Title: ПЕРСПЕКТИВА ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «БІОСТИМ 40» ДЛЯ СОБАК ТА КІШОК
Other Titles: ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «БИОСТИМ 40» ДЛЯ СОБАК И КОШЕК
PERSPECTIVE OF USE «BIOSTYM 40» FOR DOGS AND CATS
Authors: Собакар, Анна Вікторівна
Sobakar, Anna Victorivna
Собакарь, Анна Викторовна
Жукова, Ірина Олексіївна
Zhukova, Irina Оleksііvna
Жукова, Ирина Алексеевна
Лонгус, Наталія Іванівна
Longus, Nataliya Ivanivna
Лонгус, Наталия Ивановна
Keywords: Біостим-40
біологічно активні добавки
біостимулятори
пробіотики
імуностимулятори
собаки
кішки
Биостим-40
биологически активные добавки
биостимуляторы
пробиотики
иммуностимуляторы
собаки
кошки
Biostym 40
dietary supplements
stimulators
probiotics
adjuvants
dogs
cats
Issue Date: 2016
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Citation: Собакар А.В. Перспектива застосувння препарату «БІОСТИМ 40» для собак і кішок / А.В. Собакар, І.О. Жукова, Н.І.Лонгус // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького – 2016. - Т. 18., № 1 (65) Частина 1. – Серія «Ветеринарні науки – С. 160-165.
Abstract: Одним із шляхів покращення якості життя є впровадження екологічних, безпечних для людей і тварин нових вітчизняних біопрепаратів. У теперішній час для вирощування тварин широко застосовуються антибіотики, гормональні стимулятори та інші, потенційно небезпечні для здоров’я хіміопрепарати, що призводить до погіршення усіх показників фізіологічного стану організму. У статті наведено аналіз літературних даних зарубіжних і вітчизняних науковців і виробничників щодо застосування у тваринництві біологічно активних добавок – стимуляторів росту, обміну речовин і продуктивності, однією з яких є білково–вітамінно–мінеральна добавка для собак і кішок «Біостим-40», яка розроблена Технологічним інститутом молока і м’яса Академії Аграрних Наук України. За аналізу першоджерел встановлено, що ця кормова добавка майже не досліджена, відсутні дані щодо її можливого токсичного впливу на організм лабораторних і домашніх тварин, а також не встановлена її роль у впливі на обмін речовин і систему антиоксидантного захисту організму і тому подальше дослідження препарату «Біостим-40» є актуальним і своєчасним. Одним из путей улучшения качества жизни является внедрение экологических, безопасных для людей и животных новых отечественных биопрепаратов. В настоящее время для выращивания животных широко используются антибиотики, гормональные стимуляторы и другие, потенциально опасные для здоровья химиопрепараты, что приводит к ухудшению всех показателей физиологического состояния организма. В статье приведен анализ литературных данных зарубежных и отечественных ученых и производственников о применении в животноводстве биологически активных добавок – стимуляторов роста, обмену веществ и продуктивности, одной из которых есть белково-витаминно-минеральная добавка для собак и кошек «Биостим-40», разработанная Технологическим институтом молока и мяса Академии Аграрных Наук Украины. По анализу первоисточников установлено, что эта кормовая добавка почти не исследована, отсутствуют данные о ее возможном токсическом действии на организм лабораторных и домашних животных, а также не установлена ее роль на влияние на обмен веществ и систему антиоксидантной защиты организма и поэтому дальнейшее исследование препарата «Биостим–40» является актуальным и своевременным. Improving the quality of life is the introduction of ecological, safe for humans and animals new biopreparats. Used for growing animals antibiotics, hormonal stimulants, and other potentially hazardous chemotherapy leading to deterioration in all index of physiological state of the body. The aim of this study was to analysis of published data of foreign and Ukrainian scientists, manufacturers on the use dietary supplements for animals – stimulators of growth, metabolism and productivity, one of which is protein-vitamin-mineral supplement «Biostym-40» for dogs and cats, developed Technological Institute of milk and meat Ukrainian Academy of Agrarian Sciences. Analyzing primary sources revealed that the feed additive does not investigated, no data on its possible toxic effects on the body of laboratory and domestic animals, and does not set its role in influencing metabolism and antioxidant defense system of the body and therefore further investigation of the drug «Biostym –40» is actually.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/336
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhukova8.pdf225.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.