Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/344
Title: Вплив маклеї серцевидної на стан системи антиоксидантного захисту організму качок за дегельмінтизації фенбендазолом
Other Titles: Влияние маклеи сердцевидной на состояние системы антиоксидантной защиты организма уток при дегельминтизации фенбендазолом
Impact of macleay cordata on the state of antioxidant protection system of ducks at dehelmintization by phenbendazole
Authors: Жукова, Ірина Олексіївна
Zhukova, Irina Оleksііvna
Жукова, Ирина Алексеевна
Баздирєва, Наталія Олександрівна
Bazdyreva, Nataliya Оleksandrіvna
Баздырева, Наталия Александровна
Лонгус, Наталія Іванівна
Longus, Nataliya Ivanivna
Лонгус, Наталия Ивановна
Keywords: качки
каталаза
супероксиддисмутаза
тіобарбітурова кислота
антиоксидантна активність
дієнові кон’югати
малоновий діальдегід
антиоксидантна система
утки
тиобарбитуровая кислота
антиоксидантная активность
диеновые конъюгаты
малоновый диальдегид
антиоксидантная система
ducks
catalase
superoxide dismutase
thiobarbiturate acid
antioxidant activity
dien conjugates
malonic dialdehyde
antioxidant system
Issue Date: 2017
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Жукова І.О. Вплив маклеї серцевидної на стан системи антиоксидантного захисту організму качок за дегельмінтизації фенбендазолом / І.О. Жукова, Н.О. Баздирєва, Н.І. Лонгус // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З.Гжицького – 2017, vol. 19, № 73 – С. 40-45.
Abstract: Упровадження екологічних, безпечних для людей і тварин біопрепаратів є запорукою поліпшення якості життя. Замінасинтетичних антибіотиків, гормональних стимуляторів та інших небезпечних для здоров’я хіміопрепаратів природніми речовинами рослинного походження є ефективним кроком у зниженні кількості розладів травного тракту і покращенні показників зростання і розвитку різних видів тварин. Сприятливий вплив цих препаратів пояснюється потенціалом данихречовин у підтримці корисної мікрофлори травного тракту, яка захищає тварину від патогенних бактерій і пом'якшує перебіг стресових періодів. У статті наведені дані досліджень стану антиоксидантної системи качок за застосування антигельмінтику фенбендазолу та маклеї серцевидної окремо та у комплексі. Експериментами доведено, що задавання качкам тільки фенбендазолу призводило до активації процесів перекисного окиснення ліпідів, що проявлялось зниженням активності каталази і супероксиддисмутази (СОД), а також антиоксидантної активності (АОА) крові, що вказує на недостатність потенціалу власних ресурсів антиоксидантної системи (АОС) дослідної птиці. Додавання рослинної добавки маклеї серцевидної окремо та одночасно з фенбендазолом призводило до індукції антиокиснювальних ресурсів у організмі дослідних качок, що характеризувалось у першому випадку зберіганням рівнів продуктів ПОЛ за рахунок індукованої активації обох антиоксидантних ферментів та відновлення пулу ендогенної загальної АОА, а у другому випадку – зниженням до фізіологічної норми активності каталази та компенсаторного посилення активності СОД поряд із ростом загальної АОА. Внедрение экологических, безопасных для людей и животных биопрепаратов является залогом улучшения качества жизни. Замена синтетических антибиотиков, гормональных стимуляторов и других опасных для здоровья химиопрепаратов натуральными веществами растительного происхождения, является эффективным шагом для снижения количества желудочно-кишечных расстройств и улучшения показателей роста і развития разных видов животных. Положительное воздействие этих препаратов объясняется потенциалом данных веществ в поддержке полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, которая защищает животное от патогенных бактерий и смягчает течение стрессовых периодов. В статье приведены данные исследований состояния антиоксидантной системы уток при применении антигельминтика фенбендазола и маклеї сердцевидной отдельно и в комплексе. Эксперименты показали, что дача уткам только фенбендазола приводило к активации процессов перекисного окисления липидов, что проявлялось снижением активности каталазы и супероксиддисмутазы (СОД), а также антиоксидантной активности (АОА) крови, что свидетельствует о недостаточности потенциала собственных ресурсов антиоксидантной системы (АОС) опытной птицы. Добавление растительной добавки маклеи сердцевидной отдельно и одновременно с фенбендазолом приводило к индукции антиокислительных ресурсов в организме опытных уток, что характеризовалось в первом случае сохранением уровня продуктов ПОЛ за счет индуцированной активации обоих антиоксидантных ферментов и восстановления пула эндогенной общей АОА, а во втором – снижением до физиологической нормы активности каталазы и компенсаторного усиления активности СОД наряду с ростом общей АОА. The use of biological products ecologically safe for human and animals is the key to improve the quality of life. The replacement of synthetic antibiotics, hormone stimulants and other hazardous chemical drugs by natural substances of plant origin is an effective step to decrease gastrointestinal disorders and to improve the indices of growth and development of various species of animals. The beneficial effect of the above drugs can be explained by the potential of these substances to maintain beneficial microflora of gastrointestinal tract that protects the animal from pathogenic bacteria and softens the course of stressful periods. The article presents the data on the research of the state of antioxidant system of ducks when the antihelmintic drug phenbendazol and Macleay cordata were used separately and in the combination. The experiments have shown that the use of only phenbendazole for ducks led to the activation of the processes of lipid peroxidation that was manifested by the decrease in the activity of catalase and superoxide dismutase (SOD) as well as antioxidant activity (AOA) of blood that proves the lack of the potential of own resources of antioxidant system (AOS) in the experimental birds. The addition of the herbal supplement of Macleay cordata separately and simultaneously with phenbendazole resulted in the induction of antioxidant resources in the body of the examined ducks that was characterizes in the first case by the storage of the levels of LPO products due to the induced activation of both antioxidant enzymes and the restoration of the pool of the endogenous total AOA, and in the second case, by the reduction to the normal physiological activity of catalase and compensatory increase in the activity of SOD alongside with the increase in the total antioxidant activity.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/344
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhukova15.pdf313.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.