Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/354
Title: АЛІМЕНТАРНА ОСТЕОДИСТРОФІЯ КІЗ: ПАТОГЕНЕЗ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ
Other Titles: Алиментарная остеодистрофия коз: патогенез, диагностика и лечение. Alimentary osteodystrophy in goats: pathogenesis, diagnostics and treаtment. – Manuscript.
Authors: Маслак, Юлія, Юлия, Yulia Маслак, Maslak
Keywords: Остеодистрофія, кози Остеодистрофия, козы Osteodystrophy, goats
Issue Date: Apr-2001
Publisher: Біла Церква
Citation: Маслак Ю.В. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. вет наук. за спеціальністю 16.00.01 Діагностика і терапія тварин.
Abstract: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В останні роки в Україні постійно зростає поголів’я кіз молочних порід, оскільки спостерігається тенденція до збільшення вживання козиного молока та продуктів його переробки (Марзанов Н.І., 2006; Дави-денко М.Д., 2009). Для успішного розвитку цієї галузі необхідні наукові розроб-ки та впровадження у виробництво удосконалених систем годівлі, технології утримання і ветеринарного обслуговування. Тварин часто утримують на раціонах з дефіцитом енергії, протеїну, макро- і мікроелементів, вітамінів, що призводить до порушення обміну речовин (Влізло В.В., 2006). Вивченню патології мінерального обміну, зокрема остеодистрофії у сільськогосподарських тварин, присвячено багато робіт (Смирнов С.І., 1977; Кондрахін І.П., 1980; Павлов М.Є., 1998; Борисевич Б.В., 1999 та ін.), проте відомостей щодо остеодистрофії кіз у наукових публікаціях обмаль (Crus L.A. et al., 2002; Braun U. et al., 2009). Існують клінічні, гістологічні, фізичні та біохімічні методи діагностики остеодистрофії. Для виконання фізичних досліджень (двоенергетична рентге-нівська абсорбціометрія та комп’ютерна томографія (Corten F.G., 1997; Liesegang A., 2006)) необхідне спеціальне складне обладнання. Біохімічні тести, що характеризують стан мінерального гомеостазу, змінюються лише за істотних порушень системи ендокринної регуляції та метаболізму кісткової тканини, а відомості щодо стану органічної складової кісткової тканини в кіз за норми та остеодистрофії досить обмежені (Liesegang A., 2003). Отже, визначення участі в патогенезі остеодистрофії кіз органічних компонентів кісткової тканини, встановлення діагностичної інформативності біохімічних показників їх стану, пошук неінвазивних фізичних методів діагнос-тики, ефективних засобів лікування та профілактики є актуальними напрямами і потребують подальшого дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана згідно з науковою тематикою кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії “Нові технології діагностики найбільш поширених внутрішніх незаразних хвороб тварин” (номер державної реєстрації 0107U008137). Дисертантка вивчала інформативність біохімічних і рентгенологічних методів діагностики остеодистрофії у кіз та методів їх лікування. Мета роботи – встановити маловідомі ланки патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз, обґрунтувати інформативність біохімічних показників міне-рального обміну і стану сполучної тканини у комплексній діагностиці та оцінці ефективності лікувальних заходів. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 1) встановити рівень біохімічних показників у сироватці крові та сечі клінічно здорових кіз і зіставити одержані значення з показниками, наведеними в літературі; визначити вміст аналітів, що характеризують обмін біополімерів сполучної тканини,  глікозаміногліканів та колагену; 2) встановити залежність визначених біохімічних показників у сироватці крові та сечі кіз від фізіологічного стану тварин (сухостійний і період лактації); 3) встановити зміни біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз за субклінічного і клінічно вираженого перебігу аліментарної остеодистрофії, з використанням аналітів, що характеризують обмін макроелементів, глікоз-аміногліканів та колагену; 4) провести порівняльний аналіз біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз і корів, хворих на аліментарну остеодистрофію; 5) на основі одержаних даних встановити маловідомі ланки патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз; 6) експериментально обґрунтувати ефективність використання препарату Кальфостонік та трикальційфосфату для лікування кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію; 7) розробити методичні рекомендації з використання біохімічних тестів сироватки крові та сечі і рентгенометричних показників для діагностики остео-дистрофії та лікування кіз. Об’єкт дослідження – остеодистрофія жуйних. Предмет дослідження  клінічні, рентгенологічні та біохімічні показники сироватки крові й сечі кіз з метою діагностики та встановлення маловідомих ланок патогенезу остеодистрофії; обґрунтування лікувальної ефективності препарату Кальфостонік і трикальційфосфату за остеодистрофії кіз. Методи дослідження: клінічні; рентгенологічні; біохімічні (визначення у сироватці крові вмісту кальцію, фосфору, магнію, активності лужної та кислої фосфатаз, кісткового ізоферменту лужної фосфатази, глікопротеїнів, хондрої-тинсульфатів, фракцій глікозаміногліканів, загального білка та його фракцій, креатиніну, церулоплазміну, гаптоглобіну, активності аланін- і аспартат-амінотрансфераз, -глутамілтранспептидази; у сечі  кальцію, фосфору, окси-проліну, уронових кислот, креатиніну, активності -глутамілтранспептидази); методи статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні маловідомих ланок патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз. Вперше у клінічно здорових кіз (залежно від їх фізіологічного стану) встановлений рівень показників обміну біополімерів сполучної тканини у сироватці крові (глікопротеїнів, загальних хондроїтинсульфатів, глікозаміногліканів та їх фракцій); сечі (окси-проліну, уронових кислот). Розроблено і апробовано інформативний діагнос-тичний комплекс біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз із включенням у нього тестів, що характеризують стан біополімерів сполучної тканини (патент на корисну модель “Спосіб біохімічної діагностики остеодистрофії кіз” № 50153.  № u200912880 МПК G01N 33/48; заявл. 11.12.2009; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10). Доведена ефективність використання препарату Кальфостонік, що містить комплекс макро- і мікроелементів та вітамінів, для лікування кіз, хворих на остеодистрофію. Практичне значення одержаних результатів. Визначені межі коливань показників, що характеризують стан біополімерів сполучної тканини для кіз залежно від фізіологічного стану (вагітність, лактація). Встановлені їх ліміти в сироватці крові (глікопротеїни, хондроїтинсульфати, фракції ГАГ) і сечі кіз (оксипролін та уронові кислоти) для діагностики ранніх стадій остеодистрофії. Запропоновано метод лікування кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію, із використанням препарату Кальфостонік. Розроблені методичні рекомендації: “Остеодистрофія кіз: діагностика, комплексне лікування основних форм і профілактика”, затверджені Науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 23 грудня 2010 р.). Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі та науково-дослідній роботі Харківської державної зооветеринарної академії, Білоцерківського і Луганського національних аграрних університетів. Особистий внесок здобувачки полягає в тому, що вона самостійно виконала увесь обсяг експериментальних, клінічних і лабораторних досліджень, узагальнила й проаналізувала отримані результати. Мета, завдання та план досліджень розроблені сумісно з науковим керівником. Використання програмного комплексу “X-Rays” для дослідження щільності кісткової тканини тварин виконано в лабораторії біомеханіки Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМНУ м. Харкова” за участю кандидата технічних наук М.Ю. Карпінського. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: VІ і VІІ “Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2008, 2010 рр.); “Діагностика, лікування та профілактика хвороб тварин: проблеми, досягнення, перспективи” (ННЦ ІЕіКВМ, Харків, 2010 р.); державних – “Новітні досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини”, присвяченій 125-річному ювілею кафедри гігієни тварин і ветеринарної санітарії (Харків, 2009, 2010 рр.); “Новітні досягнення та перспективи ветеринарної медицини” за результатами наукової діяльності вчених ХДЗВА за 20092010 н.р. (Харків, 2010 р.). Публікації за темою дисертації. Результати досліджень викладено у 11 наукових працях, з них 3 одноосібно, 9 статей опубліковані у фахових видан-нях: “Збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної акаде-мії” (3), “Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (1), міжвідомчому тематичному науковому збірнику “Ветеринарна медицина” ННЦ ІЕіКВМ (1), “Віснику Полтавської державної аграрної академії” (1), “Збірнику наукових праць Луганського національного аграрного університету” (1), “Науковому віснику ветеринарної медицини” (2), у патенті на корисну модель (1) та методичних рекомендаціях (1). Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 122 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, вибору напряму, матеріалів і методів дослідження, 5 розділів результатів власних досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків і пропозицій виробництву. Робота ілюстрована 25 таблицями та 9 рисунками і має 5 додатків. Список використаних джерел включає 194 найменування, 94 з яких – латиницею. ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ Робота виконувалася протягом 20072010 рр. на кафедрі клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії, у науково-навчальному центрі тваринництва і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії, акредитованому відділі проблем лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка” АМН України, м. Харків (атестат акредитації  100-0623/2001), клініко-діагностичній лабораторії ПП “АЛВИС-класс” м. Харків (свідоцтво про акредитацію  100–2577/2007). Проведено клінічне обстеження, лабораторний аналіз крові і сечі 55 кіз та рентгенологічне дослідження 10 тварин. Експерименти проведено відповідно до концепції 3R згідно із загальними принципами експериментів на тваринах, які ухвалені на Першому національному конгресі з біоетики (Київ, 2001) та узгоджені з положеннями Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985). Об’єктом досліджень були 55 здорових та хворих на остеодистрофію кіз. На першому етапі вивчали біохімічні показники в сироватці крові та сечі 25 клінічно здорових кіз, другому – їх залежність від фізіологічного стану тварин (сухостійний та період лактації – 15 кіз), на третьому – рівень цих показників у кіз за субклінічного перебігу (10 кіз) та клінічної (10 тварин) стадії аліментарної остеодистрофії. На четвертому етапі провели порівняльний аналіз біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз і корів, хворих на аліментарну остеодистрофію. На п’ятому етапі вивчали клініко-біохімічні показники у кіз за лікування остеодистрофії. Об’єктом досліджень були кози 35-річного віку (10 тварин), з них 5 у першій дослідній групі, яким протягом 40 діб згодовували з концентратами по 50 г препарату Кальфостонік, що містить вітаміни А, D3, Е, К, групи В, холіну хлорид, натрію глютамат, натрію хлорид, магнію і мангану карбонат, цинку, феруму й кобальту сульфати, калію йодид, кальцію карбонат і фосфат, натрію селеніт, DL-метіонін, L-лізин (Іспанія); та 5 голів у другій дослідній групі, яким протягом 40 діб згодовували з концентратами 20 г трикальційфосфату виробництва ФОП “Вдовица” м. Харків. Зразки сироватки крові та сечі відбирали у тварин до лікування, через 20 і 40 діб застосування препаратів. Рентгенографію проводили на початку досліджень та через 40 діб після проведення лікувальних заходів. У сироватці крові кіз визначали: неорганічний фосфор та магній  спектрофотометричним методом; калій, натрій і кальцій (загальний та іонізований)  за допомогою аналізатора електролітів АЄК-01 (K, Na, Ca, pH); активність кислої (КФ) і лужної (ЛФ) фосфатаз та кісткового ізоферменту лужної фосфатази  за методом Боданські; глікопротеїни (ГП)  за О.П. Штейнберг і Я.Н. Доценком; хондроїтинсульфати (ХСТ)  за Nemeth-Csoka у модифікації Л.І. Слуцького; загальні глікозаміноглікани (ГАГ) та їх фракції  за методикою Ф.С. Леонтьєвої, В.А. Філіпенко, О.П. Тимошенко та ін.; активність аланін- (АлАТ) та аспартатамінотрансфераз (АсАТ)  оптимізованим ензиматичним кінетичним методом (набір реактивів фірми “Витал Диагностикс Спб”); активність γ-глутамілтранспептидази (ГГТП)  кінетичним спектрофотометричним методом (реактив фірми DACSpectro Med S.R.L.); загальний білок (ЗБ)  за біуретовою реакцією; білкові фракції  за реакцією помутніння із фосфатними буферами (набір реактивів ТОВ НВП “ФілісітДіагностика”); активність церулоплазміну  модифікованим методом Ревіна; креатинін  кінетичним-спектрофото-метричним методом з лужним пікратом. У сечі кіз визначали: оксипролін  за методом А.А. Крель і Л.М. Фурцевої; уронові кислоти  за реакцією з карбазолом; кальцій  з індикатором мурексидом; фосфор – за відновленням фосфорно-молібденової кислоти. Рентгенометричний метод заснований на тому, що рентгенівський знімок сканується і за допомогою спеціальної програми “X-Rays” для діагностики остеопорозу, розробленої Харківським національним університетом радіоелек-троніки, у середній частині метакарпальної кістки вимірюється оптична щільність та розраховується кортикальний індекс – відношення сумарної товщини кортикального шару до загального діаметра діафіза. Математичну обробку проводили з використанням Т-критерію Фішера-Стьюдента та стандартного пакета “Статистика” у програмі EXEL.
Description: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В останні роки в Україні постійно зростає поголів’я кіз молочних порід, оскільки спостерігається тенденція до збільшення вживання козиного молока та продуктів його переробки (Марзанов Н.І., 2006; Дави-денко М.Д., 2009). Для успішного розвитку цієї галузі необхідні наукові розроб-ки та впровадження у виробництво удосконалених систем годівлі, технології утримання і ветеринарного обслуговування. Тварин часто утримують на раціонах з дефіцитом енергії, протеїну, макро- і мікроелементів, вітамінів, що призводить до порушення обміну речовин (Влізло В.В., 2006). Вивченню патології мінерального обміну, зокрема остеодистрофії у сільськогосподарських тварин, присвячено багато робіт (Смирнов С.І., 1977; Кондрахін І.П., 1980; Павлов М.Є., 1998; Борисевич Б.В., 1999 та ін.), проте відомостей щодо остеодистрофії кіз у наукових публікаціях обмаль (Crus L.A. et al., 2002; Braun U. et al., 2009). Існують клінічні, гістологічні, фізичні та біохімічні методи діагностики остеодистрофії. Для виконання фізичних досліджень (двоенергетична рентге-нівська абсорбціометрія та комп’ютерна томографія (Corten F.G., 1997; Liesegang A., 2006)) необхідне спеціальне складне обладнання. Біохімічні тести, що характеризують стан мінерального гомеостазу, змінюються лише за істотних порушень системи ендокринної регуляції та метаболізму кісткової тканини, а відомості щодо стану органічної складової кісткової тканини в кіз за норми та остеодистрофії досить обмежені (Liesegang A., 2003). Отже, визначення участі в патогенезі остеодистрофії кіз органічних компонентів кісткової тканини, встановлення діагностичної інформативності біохімічних показників їх стану, пошук неінвазивних фізичних методів діагнос-тики, ефективних засобів лікування та профілактики є актуальними напрямами і потребують подальшого дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконана згідно з науковою тематикою кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії “Нові технології діагностики найбільш поширених внутрішніх незаразних хвороб тварин” (номер державної реєстрації 0107U008137). Дисертантка вивчала інформативність біохімічних і рентгенологічних методів діагностики остеодистрофії у кіз та методів їх лікування. Мета роботи – встановити маловідомі ланки патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз, обґрунтувати інформативність біохімічних показників міне-рального обміну і стану сполучної тканини у комплексній діагностиці та оцінці ефективності лікувальних заходів. Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 1) встановити рівень біохімічних показників у сироватці крові та сечі клінічно здорових кіз і зіставити одержані значення з показниками, наведеними в літературі; визначити вміст аналітів, що характеризують обмін біополімерів сполучної тканини,  глікозаміногліканів та колагену; 2) встановити залежність визначених біохімічних показників у сироватці крові та сечі кіз від фізіологічного стану тварин (сухостійний і період лактації); 3) встановити зміни біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз за субклінічного і клінічно вираженого перебігу аліментарної остеодистрофії, з використанням аналітів, що характеризують обмін макроелементів, глікоз-аміногліканів та колагену; 4) провести порівняльний аналіз біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз і корів, хворих на аліментарну остеодистрофію; 5) на основі одержаних даних встановити маловідомі ланки патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз; 6) експериментально обґрунтувати ефективність використання препарату Кальфостонік та трикальційфосфату для лікування кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію; 7) розробити методичні рекомендації з використання біохімічних тестів сироватки крові та сечі і рентгенометричних показників для діагностики остео-дистрофії та лікування кіз. Об’єкт дослідження – остеодистрофія жуйних. Предмет дослідження  клінічні, рентгенологічні та біохімічні показники сироватки крові й сечі кіз з метою діагностики та встановлення маловідомих ланок патогенезу остеодистрофії; обґрунтування лікувальної ефективності препарату Кальфостонік і трикальційфосфату за остеодистрофії кіз. Методи дослідження: клінічні; рентгенологічні; біохімічні (визначення у сироватці крові вмісту кальцію, фосфору, магнію, активності лужної та кислої фосфатаз, кісткового ізоферменту лужної фосфатази, глікопротеїнів, хондрої-тинсульфатів, фракцій глікозаміногліканів, загального білка та його фракцій, креатиніну, церулоплазміну, гаптоглобіну, активності аланін- і аспартат-амінотрансфераз, -глутамілтранспептидази; у сечі  кальцію, фосфору, окси-проліну, уронових кислот, креатиніну, активності -глутамілтранспептидази); методи статистичного аналізу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у встановленні маловідомих ланок патогенезу аліментарної остеодистрофії кіз. Вперше у клінічно здорових кіз (залежно від їх фізіологічного стану) встановлений рівень показників обміну біополімерів сполучної тканини у сироватці крові (глікопротеїнів, загальних хондроїтинсульфатів, глікозаміногліканів та їх фракцій); сечі (окси-проліну, уронових кислот). Розроблено і апробовано інформативний діагнос-тичний комплекс біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз із включенням у нього тестів, що характеризують стан біополімерів сполучної тканини (патент на корисну модель “Спосіб біохімічної діагностики остеодистрофії кіз” № 50153.  № u200912880 МПК G01N 33/48; заявл. 11.12.2009; опубл. 25.05.2010, Бюл. № 10). Доведена ефективність використання препарату Кальфостонік, що містить комплекс макро- і мікроелементів та вітамінів, для лікування кіз, хворих на остеодистрофію. Практичне значення одержаних результатів. Визначені межі коливань показників, що характеризують стан біополімерів сполучної тканини для кіз залежно від фізіологічного стану (вагітність, лактація). Встановлені їх ліміти в сироватці крові (глікопротеїни, хондроїтинсульфати, фракції ГАГ) і сечі кіз (оксипролін та уронові кислоти) для діагностики ранніх стадій остеодистрофії. Запропоновано метод лікування кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію, із використанням препарату Кальфостонік. Розроблені методичні рекомендації: “Остеодистрофія кіз: діагностика, комплексне лікування основних форм і профілактика”, затверджені Науково-методичною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 23 грудня 2010 р.). Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі та науково-дослідній роботі Харківської державної зооветеринарної академії, Білоцерківського і Луганського національних аграрних університетів. Особистий внесок здобувачки полягає в тому, що вона самостійно виконала увесь обсяг експериментальних, клінічних і лабораторних досліджень, узагальнила й проаналізувала отримані результати. Мета, завдання та план досліджень розроблені сумісно з науковим керівником. Використання програмного комплексу “X-Rays” для дослідження щільності кісткової тканини тварин виконано в лабораторії біомеханіки Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка АМНУ м. Харкова” за участю кандидата технічних наук М.Ю. Карпінського. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: VІ і VІІ “Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2008, 2010 рр.); “Діагностика, лікування та профілактика хвороб тварин: проблеми, досягнення, перспективи” (ННЦ ІЕіКВМ, Харків, 2010 р.); державних – “Новітні досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини”, присвяченій 125-річному ювілею кафедри гігієни тварин і ветеринарної санітарії (Харків, 2009, 2010 рр.); “Новітні досягнення та перспективи ветеринарної медицини” за результатами наукової діяльності вчених ХДЗВА за 20092010 н.р. (Харків, 2010 р.). Публікації за темою дисертації. Результати досліджень викладено у 11 наукових працях, з них 3 одноосібно, 9 статей опубліковані у фахових видан-нях: “Збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної акаде-мії” (3), “Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (1), міжвідомчому тематичному науковому збірнику “Ветеринарна медицина” ННЦ ІЕіКВМ (1), “Віснику Полтавської державної аграрної академії” (1), “Збірнику наукових праць Луганського національного аграрного університету” (1), “Науковому віснику ветеринарної медицини” (2), у патенті на корисну модель (1) та методичних рекомендаціях (1). Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 122 сторінках комп’ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, вибору напряму, матеріалів і методів дослідження, 5 розділів результатів власних досліджень, їх аналізу та узагальнення, висновків і пропозицій виробництву. Робота ілюстрована 25 таблицями та 9 рисунками і має 5 додатків. Список використаних джерел включає 194 найменування, 94 з яких – латиницею. ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ Робота виконувалася протягом 20072010 рр. на кафедрі клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії, у науково-навчальному центрі тваринництва і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії, акредитованому відділі проблем лабораторної діагностики та імунології з клініко-діагностичною лабораторією Державної установи “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка” АМН України, м. Харків (атестат акредитації  100-0623/2001), клініко-діагностичній лабораторії ПП “АЛВИС-класс” м. Харків (свідоцтво про акредитацію  100–2577/2007). Проведено клінічне обстеження, лабораторний аналіз крові і сечі 55 кіз та рентгенологічне дослідження 10 тварин. Експерименти проведено відповідно до концепції 3R згідно із загальними принципами експериментів на тваринах, які ухвалені на Першому національному конгресі з біоетики (Київ, 2001) та узгоджені з положеннями Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985). Об’єктом досліджень були 55 здорових та хворих на остеодистрофію кіз. На першому етапі вивчали біохімічні показники в сироватці крові та сечі 25 клінічно здорових кіз, другому – їх залежність від фізіологічного стану тварин (сухостійний та період лактації – 15 кіз), на третьому – рівень цих показників у кіз за субклінічного перебігу (10 кіз) та клінічної (10 тварин) стадії аліментарної остеодистрофії. На четвертому етапі провели порівняльний аналіз біохімічних показників сироватки крові та сечі кіз і корів, хворих на аліментарну остеодистрофію. На п’ятому етапі вивчали клініко-біохімічні показники у кіз за лікування остеодистрофії. Об’єктом досліджень були кози 35-річного віку (10 тварин), з них 5 у першій дослідній групі, яким протягом 40 діб згодовували з концентратами по 50 г препарату Кальфостонік, що містить вітаміни А, D3, Е, К, групи В, холіну хлорид, натрію глютамат, натрію хлорид, магнію і мангану карбонат, цинку, феруму й кобальту сульфати, калію йодид, кальцію карбонат і фосфат, натрію селеніт, DL-метіонін, L-лізин (Іспанія); та 5 голів у другій дослідній групі, яким протягом 40 діб згодовували з концентратами 20 г трикальційфосфату виробництва ФОП “Вдовица” м. Харків. Зразки сироватки крові та сечі відбирали у тварин до лікування, через 20 і 40 діб застосування препаратів. Рентгенографію проводили на початку досліджень та через 40 діб після проведення лікувальних заходів. У сироватці крові кіз визначали: неорганічний фосфор та магній  спектрофотометричним методом; калій, натрій і кальцій (загальний та іонізований)  за допомогою аналізатора електролітів АЄК-01 (K, Na, Ca, pH); активність кислої (КФ) і лужної (ЛФ) фосфатаз та кісткового ізоферменту лужної фосфатази  за методом Боданські; глікопротеїни (ГП)  за О.П. Штейнберг і Я.Н. Доценком; хондроїтинсульфати (ХСТ)  за Nemeth-Csoka у модифікації Л.І. Слуцького; загальні глікозаміноглікани (ГАГ) та їх фракції  за методикою Ф.С. Леонтьєвої, В.А. Філіпенко, О.П. Тимошенко та ін.; активність аланін- (АлАТ) та аспартатамінотрансфераз (АсАТ)  оптимізованим ензиматичним кінетичним методом (набір реактивів фірми “Витал Диагностикс Спб”); активність γ-глутамілтранспептидази (ГГТП)  кінетичним спектрофотометричним методом (реактив фірми DACSpectro Med S.R.L.); загальний білок (ЗБ)  за біуретовою реакцією; білкові фракції  за реакцією помутніння із фосфатними буферами (набір реактивів ТОВ НВП “ФілісітДіагностика”); активність церулоплазміну  модифікованим методом Ревіна; креатинін  кінетичним-спектрофото-метричним методом з лужним пікратом. У сечі кіз визначали: оксипролін  за методом А.А. Крель і Л.М. Фурцевої; уронові кислоти  за реакцією з карбазолом; кальцій  з індикатором мурексидом; фосфор – за відновленням фосфорно-молібденової кислоти. Рентгенометричний метод заснований на тому, що рентгенівський знімок сканується і за допомогою спеціальної програми “X-Rays” для діагностики остеопорозу, розробленої Харківським національним університетом радіоелек-троніки, у середній частині метакарпальної кістки вимірюється оптична щільність та розраховується кортикальний індекс – відношення сумарної товщини кортикального шару до загального діаметра діафіза. Математичну обробку проводили з використанням Т-критерію Фішера-Стьюдента та стандартного пакета “Статистика” у програмі EXEL.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/354
Appears in Collections:16.00.01 "Діагностика та терапія тварин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
а.реф. МАСЛАК.pdf422.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.