Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/390
Title: Становлення та діяльність Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ – початок ХХІ століття).
Other Titles: Становление и деятельность Харьковского научно-образовательного центра по ветеринарной паразитологии (конец ХІХ–начало ХХІ века)
Formation and development of Kharkiv Scientific and Educational Center on Veterinary Parasitology (the end of the 19th –the beginning of the 21st centuries)
Authors: Приходько, Тамара Миколаївна
Приходько, Тамара Николаевна
Prykhodko, Tamara Mykolayivna
Keywords: історія науки
ветеринарна паразитологія
гельмінтологія
арахноентомологія
протозоологія
Харківщина
наукові товариства
история науки
ветеринарная паразитология
гельминтология
арахноэнтомология
протозоология
Харьковщина
научные общества
history of science
veterinary parasitology
helminthology
arachnoentomology
protozoology
Kharkiv scientific societies
Issue Date: 2009
Publisher: Державна наукова сільськогосподарська бібліотека
Citation: Приходько Т. М. Становлення та діяльність Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … кандидата історичних наук / Тамара Миколаївна Приходько. – Київ, 2009. – 23 с.
Abstract: На підставі історико-наукового аналізу розвитку Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології та застосування системного, когнітивного, структурно-функціонального методологічних підходів у дисертаційній роботі сформовано уявлення про центр як системне утворення, що поєднує в собі когнітивний складник (змістовний аспект ветеринарної паразитології, зокрема, гельмінтології, арахноентомології, протозоології, наукові методи, методики тощо), структурно-функціональний (організаційні структури та їхні функції), соціально-комунікативний (наукові товариства, видання, різні форми формальної та неформальної взаємодій науковців і освітян між собою та із зовнішнім середовищем). Виокремлено чотири етапи розвитку Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології: перший (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) — зародження; другий (20–40-і роки ХХ ст.) — становлення; третій (50–80-і роки ХХ ст.) — розвиток; четвертий (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) — актуалізація. Установлено роль видатних паразитологів (Островського Е. А., Данилевського В. Я., Ценковського Л. С., Вороніна М. С., Шалашникова О. П. та ін.) у закладенні міцного фундаменту та створенні передумов для розвитку паразитологічної науки на Харківщині. В історичному аспекті досліджено та проаналізовано динаміку формування і розвитку кафедри паразитології Харківської державної зооветеринарної академії, лабораторій гельмінтології, арахноентомології та протозоології ННЦ «ІЕКВМ», харківських відділень Українського наукового товариства паразитологів, Українського ентомологічного товариства, Українського наукового товариства паразитоценологів як складових Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології.
Description: На основе историко-научного анализа развития Харьковского научно-образовательного центра по ветеринарной паразитологии и применения системного, когнитивного, структурно-функционального методологических подходов в диссертационной работе сформировано представление о центре как системном образовании, которое объединяет в себе когнитивную составляющую (содержательный аспект ветеринарной паразитологии, в частности, гельминтологии, арахноэнтомологии, протозоологии, научные методы, методики и т. п.), структурно-функциональную (организационные структуры и их функции), социально-коммуникативную (научные общества, издания, разные формы формального и неформального взаимодействий ученых и преподавателей между собой и с внешней средой). Выделено четыре этапа развития Харьковского научно-образовательного центра по ветеринарной паразитологии: первый (конец ХІХ – начало ХХ в.) – зарождение; второй (20–40-е года ХХ в.) – становление; третий (50–80-е годы ХХ в.) — развитие; четвертый (конец ХХ – начало ХХІ в.) – актуализация. Установлена роль выдающихся паразитологов (Островского Э. А., Данилевского В. Я., Ценковского Л. С., Воронина М. С., Шалашникова А. П. и др.) в формировании крепкого фундамента и создании предпосылок для развития паразитологической науки на Харьковщине. В историческом аспекте исследована и проанализирована динамика становления кафедры паразитологии Харьковской государственной зооветеринарной академии. Выделены основные этапы её создания и деятельности: доорганизационный этап (1853–1924 гг.), создание и деятельность кабинета паразитологии (1924–1932 гг.), создание и установочная деятельность кафедры паразитологии (1932–1973 гг.), современный этап развития кафедры (1973 г. и до настоящего времени). Доказано, что необходимостью создания кафедры паразитологии в Харьковском ветеринарном институте (ныне Харьковская государственная зооветеринарная академия) стала насущная потребность в системном изучении зоопаразитологии отдельным самостоятельным курсом и, в то же время, как объективно необходимой составляющей части учебного процесса по подготовке врачей ветеринарной медицины. Исследовано, что развитие научных направлений ветеринарной паразитологии на Харьковщине связано с созданием и деятельностью научных подразделений Национального научного центра «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» начиная с 20-х годов XX столетия: лабораторий гельминтологии, арахноэнтомологии и протозоологии. Проанализированы этапы их деятельности, которые раскрывают результаты фундаментальных и прикладных исследований ученых института в форме прикладных разработок, направленных на успешную борьбу с паразитарными заболеваниями сельскохозяйственных и домашних животных и обеспечения экологически безопасной продукции животноводства. Освещена связь деятельности этих подразделений с процессами, которые происходили в то время в обществе. На основе анализа научных публикаций и отчетных документов изучены в историческом аспекте создание и деятельность Украинского научного общества паразитологов, Харьковского энтомологического общества, Украинского научного общества паразитоценологов как составляющих Харьковского научно-образовательного центра по ветеринарной паразитологии. Доказано, что в процессе деятельности УНТП было сформировано и научно обосновано новое направление в науке — паразитоценология, которое объединило исследователей в области вирусологии, бактериологии и паразитологии ветеринарного, медицинского и общебиологического направлений. Установлено, что создание и развитие Харьковского научно-образовательного центра по ветеринарной паразитологии происходило путем взаимодействия отдельных ученых и их групп внутри научного сообщества, в процессе реализации комплексных программ, международных проектов и участия в работе научных обществ, ассоциаций и издательской деятельности. On the base of historical and scientific analysis of the development of Kharkiv Scientific and Educational Center on Veterinary Parasitology, and using systemic, cognitive, structural-and-functional methodological approaches there has been formed an idea of the Center as a system formation, which combines cognitive component (sentiment aspect of Veterinary Parasitology, namely Helminthology, Arachnoentomology, Protozoology, scientific methods etc.), structural-and-functional (organization structures and their functions), social-communicative (scientific societies, issues, different forms of formal and non-formal interaction of scientists and educational workers between each other, and with external environment). There have been defined four stages of the development of Kharkiv Scientific-and-Educational Center on Veterinary Parasitology: the first one (the second part of the 19th – the beginning of the 20th centuries) – initiation; the second stage (20th –40th years of the 20th century) – formation; the third stage (50th –80th years of the 20th century) – development; the forth stage (the end of the 20th – the beginning of the 21st centuries) – actualization. In historical aspect there have been examined and analyzed the dynamics of formation and development of the Parasitology chair of Kharkov State Zooveterinary Academy, Helminthology, Arachnoentomology and Protozoology laboratories of the NSC “IECVM”, Kharkov branches of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists, Ukrainian Entomology Society, Ukrainian Scientific Society of Parasitocenologists as parts of Kharkiv Scientific-and educational Center on Veterinary Parasitology, and also the role of activities of famous parasitologists at this process.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/390
Appears in Collections:07.00.07 "Історія науки і техніки"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prykhodko_avtoref_2009.pdf457.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.