Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/457
Title: ПРОФІЛАКТИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ І КОРЕКЦІЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПТИЦІ ЗА ОТРУЄННЯ НЕОВЕРМОМ
Other Titles: ПРОФИЛАКТИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И КОРРЕКЦИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПТИЦЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕОВЕРМОМ
PROPHYLAXIS OF OXIDATIVE STRESS AND CORRECTION OF ANTIOXIDANT PROTECTION OF POULTRY POISONED BY NEOVERM
Authors: Світлична-Кулак, Юлія Сергіївна
Svetlychna-Kulak, Yulija Sergiivna
Светличная-Кулак, Юлия Сергеевна
Keywords: НЕОМЕРМ
КУРИ
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ (ПОЛ)
ДІЄНОВІ КОН’ЮГАТИ
МАЛОНОВИЙ ДІАЛЬДЕГІД
АНТИОКСИДАНТНА СИСТЕМА
АНТИОКИСНЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ
СЕЛЕН
ВІТАМІН Е
АКТИВНІ ФОРМИ КИСНЮ
КУРЫ
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
ДИЕНОВЫЕ КОНЪЮГАТЫ
МАЛОНОВЫЙ ДИАЛЬДЕГИД
АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
ВИТАМИН Е
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА
NEOVERM
HENS
PEROXIDATION OF LIPIDS
DIEN CONJUGATES
MALONE DIALDEHYDE
ANTIOXIDANT SYSTEM
ANTIOXIDATION ACTYVITY
E-SELEN
VITAMIN E
ACTIVE FORMS OF OXYGEN
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут біології тварин НААН України
Citation: Cвітлична-Кулак Ю.С. Профілактика оксидативного стресу і корекція антиоксидантного захисту птиці за отруєння неовермом / Ю.С. Cвітлична-Кулак // Біологія тварин – 2016. - Т. 18., № 1 – С. 126-130.
Abstract: У статті наведені дані щодо впливу на організм курей нового антигельмінтного препарату «Неоверму» (похідного авермектинів) за умов одноразового введення його у токсичній дозі. Встановлено, що в результаті утворення підвищеного рівня продуктів ПОЛ у крові птиці недостатньо потенціалу власних ресурсів антиоксидантної системи (АОС) для запобігання впливу АМК і відповідного включення протективних антирадикальних механізмів, але цей процес можна корегувати за допомогою препарату «Е-селен» у 5-кратній дозі. Механізм прооксидантної дії «Неоверму» у токсичній дозі (0,4 см3/кг маси тіла) полягав у надлишковому утворенні токсичних продуктів ліпопероксидації — дієнових кон’югатів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) — в середньому у 2,5 і 2,2 рази (P≤0,05) відповідно відносно значень цих показників у контрольної птиці на тлі витрачання ємності власних антиоксидантних ресурсів за гальмуванням активності каталази та зниження рівня структурних антиоксидантів — вітаміну Е, Селену та активності каталази — у 1,9, 0,23 (P≤0,05) та 2,3 рази (P≤0,01) відповідно, що є ознакою формування окиснювального стресу в організмі дослідних курей. За результатами відновлення пулу ендогенних антиоксидантних ресурсів (посилення активності каталази у 1,9 разу (P≤0,01), ніж у птиці, якій вводили тільки «Неоверм», нормалізації до фізіологічного рівня загальної антиокиснювальної активності, підвищення концентрації структурних складових неферментативної ланки АОС — вітаміну Е і Селену у 6,1 і 1,3 рази (P≤0,001) відповідно у крові курей можна стверджувати про виражений антиоксидантний вплив препарату «Е-селен». В статье представлены данные о воздействии на организм кур нового антигельминтного препарата «Неоверма» (производного авермектинов) при условии однократного введения его в токсической дозе. Установлено, что в результате образования повышенного уровня продуктов ПОЛ в крови птицы недостаточно потенциала собственных ресурсов антиоксидантной системы (АОС) для предотвращения воздействия АМК и соответственного включения протективных антирадикальных механизмов, но этот процесс можно корректировать при помощи препарата «Е-селен» в 5-кратной дозе. Механизм прооксидантного воздействия «Неоверма» в токсической дозе (0,4 см3/кг массы тела) заключался в чрезмерном образовании токсичных продуктов липопероксидации — диеновых конъюгатов (ДК) и (МДА) (в среднем в 2,5 и 2,2 раза (P≤0,05) соответственно относительно значений этих показателей у птицы контрольной группы) — на фоне расхода объема собственных антиоксидантных ресурсов при торможении активности каталазы и снижении уровня структурных антиоксидантов — витамина Е, Селена и активности каталазы (в 1,9, 0,23 (P≤0,05) и 2,3 раза (P≤0,01) соответственно), что является признаком формирования окислительного стресса в организме опытных кур. По результатам восстановления пула эндогенных антиоксидантных ресурсов (усиление активности каталазы в 1,9 раза (P≤0,01), чем у птицы, которой вводили только «Неоверм», нормализации до физиологического уровня общей антиокислительной активности, повышения концентрации структурных составляющих неферментативного звена АОС — витамина Е и селена в 6,1 и 1,3 раза (P≤0,001) соответственно) в крови кур можно утверждать об антиоксидантном воздействии препарата «Е-селен». The data on the effect of a new antihelminthic preparation «Neoverm» (a derivative of avermectins) on hens have been presented in the article. The preparation was administered at a single toxic dose. It has been found out that as a result of the production of a higher level of POL products in the blood of the fowl there was not enough potential of the fowl’s own resources of AOS to prevent the influence of AMO and the corresponding inclusion of protective antiradical mechanisms but the above process can be corrected with the help of the preparation «E-selen» at 5-fold dose. The mechanism of proоxidant action of «Neoverm» at a toxic dose (0.4 cm3/kg body weight) was to form the surplus of toxic products of lipid peroxidation — DC and MDA (on average by 2,5 and 2,2 times (P≤0,05), respectively, as compared to the values of the above indices in the control hens) — when the fowl’s own antioxidant resources were lost because of the inhibition of catalase activity and the reduction of the level of structural antioxidants — vitamin E, selen and catalase activity (by 1.9, 0.23 (P≤0,05) and 2.3 times (P≤0,01), respectively) that demonstrates the formation of oxidative stress in the experimental hens. One can assert the expressed antioxidant effect of the preparation «E-selen» by the results of the restoration of the pool of endogenic antioxidant resources (intensification of catalase activity by 1.9 times (P≤0,01) as compared to the fowl that received only «Neoverm», the normalization of the general AOA to physiological level, increase in the concentration of structural components of non-fermentative part of AOS — vitamin E and selen by 6.1 and 1.3 times (P≤0,001), respectively) in the blood of hens.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/457
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
poison_neoverm.pdf391.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.