Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/46
Title: Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу
Other Titles: Анализ цитокинового статуса сыворотки крови коров при субклинической форме кетоза
Analysis of cytokins status in blood serum of cows with subclinical form of of ketosis
Authors: Кібкало, Дмитро Вікторович
Kibkalo, Dmitro Viktorovich
Кибкало, Дмитрий Викторович
Keywords: ketone bodies
interleukins
cytokins
blood serum
ketosis
cows
корови
кетоз
сироватка крові
цитокіни
інтерлейкіни
кетонові тіла
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут біології тварин НААН України
Citation: Кібкало Д.В. Аналіз цитокінового статусу сироватки крові корів за субклінічної форми кетозу / Д.В. Кібкало // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 51-54
Abstract: Рівні прозапальних інтерлекінів ІЛ-1 та ІЛ-6 і протизапального ІЛ-4 у сироватці крові за субклі-нічного перебігу кетозу в корів не відрізнявся від рівнів у клінічно здорових тварин. Дослідження проводили на коровах червоно-рябої молочної породи за продуктивності понад 6000 літрів за лактацію. Клінічне обстеження, відбір сечі та крові проводили в перші тижні лактації. Вміст кетонових тіл у крові визначали кетометром Optium Xceed (США), у сечі — індикаторними смужками Keto Phan (ERBA Lachema). Було сформовано 2 групи: дослідна — корови з наявністю кетонових тіл у сечі та їх рівнем 1,1– 2,1 ммоль/л у сироватці крові і контрольна група — у сечі кетонових тіл не виявлено, у сироватці крові їх вміст становить 0,4–0,7 ммоль/л. У сироватці крові визначали вміст α1, α2-глобулінів та рівні ІЛ-1, ІЛ-4 та ІЛ-6. Дослідження проводили на приладі ІФА ELISA із застосуванням тест-системи «Penisula laboratories Inc.» (США). За субклінічного перебігу кетозу рівень прозапальних ІЛ-1 та ІЛ-6 у сироватці крові не відрізнявся від рівня у клінічно здорових тварин, що свідчить про відсутність процесів запалення за субклінічної форми кетозу. Це підтверджується нормальним рівнем α1- та α2-глобулінів, оскільки саме ІЛ-6 призводять до посилення синтезу білків «гострої фази» запалення, які входять до складу останніх. Вміст ІЛ-4 в дослідній та контрольній групі корів вірогідно не відрізнявся. Вміст лейкоцитів у тварин обох груп був у межах норми, що також підтверджує відсутність запального процесу за субклінічної форми кетозу в корів. Levels of pro-inflammatory interleukins IL-1 and IL-6, anti-inflammatory IL-4 in blood serum at subclinical ketosis in cows did not differentiate from levels in clinically healthy animals. The researches were conducted on cows of red-and-white milk breed with productivity above 6000 l during lactation. The clinical inspection, sampling of urine and blood were conducted in first weeks of lactation. Content of ketone bodies in blood was determined by ketometer Optium Xceed (USA), in urine it was by indicated stripes Ketophan (ERBA Lachema). By the results 2 groups were formed: an experimental one — cows with ketone bodies in urine and level 1.1–2.1 mmol/l in blood serum, and a control group — in urine ketone bodies were not detected, in blood serum their level was 0.4–0.7 mmol/l. In blood serum the content of α1-, α2-globulins, levels of IL-1, IL-4, IL-6 were determined. Their researches were conducted on IFA ELISA with using of test-system «Penisula laboratories Inc.» (USA). At subclinical process of ketosis the level of pro-inflammatory interleukins -1 and -6 in blood serum was not varied from level of clinically healthy animals. It testifies the absence of inflammatory processes at subclinical form of ketosis. It is confirmed by normal level α1- and α2-globulins, because just IL-6 lead to increasing of proteins of “acute phase” of inflammatory, which are included in their content. The content of IL-4 did not vary significantly in control and experimental groups of cows. The content of leukocytes in animals of both groups was in normal borders that also confirms the absence of inflammatory process at subclinical form of ketosis in cows. Уровень провоспалительных интерлейкинов ИЛ-1 и ИЛ-6 и противовоспалительных ИЛ-4 в сыворотке крови при субклиническом течении кетоза у коров не отличался от уровня у клинически здоровых животных. Исследования проводили на коровах красно-пестрой молочной породы продуктивностью свыше 6000 литров за лактацию. Клиническое обследование, отбор мочи и крови проводили в первые недели лактации. Содержание кетоновых тел в крови определяли кетометром Optium Xceed (США), в моче — индикаторными полосками ketophan (ERBA Lachema). Были сформированы 2 группы: опытная — коровы с наличием кетоновых тел в моче и уровнем 1,1–2,1 ммоль/л в сыворотке крови, и котрольная группа — в моче кетоновые тела не выявлены, в сыворотке крови их уровень — 0,4–0,7 ммоль/л. В сыворотке крови определяли содержание α1-, α2-глобулинов, и уровни ИЛ-1, ИЛ-4 и ИЛ-6. Исследо¬вания проводили на приборе ИФА ELISA с применением тест-системы «Penisula laboratories Inc.» (США). При субклиническом кетозе уровень провоспалительних ИЛ-1 и ИЛ-6 в сыворотке крови не отличался от уровня у клинически здоровых животных, что свидетельствует об отсутствии процессов вос¬паления при субклинической форме кетоза. Это подтверждается нормальным уровнем α1- и α2-глобулинов, поскольку именно ИЛ-6 приводит к усилению синтеза белков «острой фазы» воспаления, которые входят в состав последних. Содержание ИЛ-4 в опытной и контрольной группе коров достоверно не отличалось. Содержание лейкоцитов у животных обеих групп было в пределах нормы, что также подтверждает отсутствие воспалительного процесса при субклинической форме кетоза у коров
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/46
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kibkalo_cytokines.pdf487.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.