Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/463
Title: Сучасні аспекти інноваційного типу розвитку АПК
Other Titles: Modern aspects of innovative type of development of agroindustrial complex Современные аспекты инновационного типа развития АПК
Authors: Худавердієва Кhudaverdieyeva Худавердиева, Вікторія Viktoriya Виктория Анатоліївна Anatoliivna Анатольевна
Keywords: Організація інноваційної діяльності, система управління агропромисловим виробництвом, інноваційний менеджмент Организация инновационной деятельности, система управления агропромышленным производством, инновационный менеджмент Organization of innovative activity, control by agroindustrial production system, innovative management
Issue Date: 2009
Publisher: Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. – Зб. наукових праць ПДАТУ, 2009. – Випуск 17. – Т.3. – С. 160-163. «Фахове видання»
Series/Report no.: Матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції. – Зб. наукових праць ПДАТУ, 2009. – Випуск 17. – Т.3. – С. 160-163. «Фахове видання»;
Abstract: АНОТАЦІЯ В Україні проблема прискорення економічного розвит¬ку на інноваційній основі є надзвичайно актуальною. На¬явний ресурсно-технологічний потенціал українських під¬приємств не відповідає вимогам сьогодення. Створення середовища, сприятливого для науково-технологічно-технічної й інно¬ваційної діяльності, потребує розробки й практичної реалізації відповідних заходів на державному та регіональних рівнях. АННОТАЦИЯ В Украине проблема ускорения экономического развития на инновационной основе есть чрезвычайно актуальной. Имеющийся ресурсно-технологічний потенциал украинских предприятий не отвечает требованиям настоящего. Создание среды, благоприятной для научно-технологически-технической и инновационной деятельности, нуждается в разработке и практической реализации соответствующих мероприятий на государственном и региональных уровнях. ANNOTATION In Ukraine the problem of acceleration of economic development on innovative basis is extraordinary actual. Present resources -technical potential of the Ukrainian enterprises does not respond to request. Creation of environment friendly to scientifically-technologically-technical and innovative activity, needs development and practical realization of the proper measures on state and regional levels.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/463
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Худавердієва 6.pdf238.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.