Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/547
Title: Біологічні особливості стійкості організму корів до інтоксикації плюмбумом та технологічні можливості виробництва від них екологічно безпечного молока.
Other Titles: Биологические особенности устойчивости организма коров к интоксикации свинцом и технологические возможности производства от них экологически безопасного молока.
Biological peculiarities of the body's resistance to cow poisoning and technological ability to produce environmentally safe milk from them.
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mamenko, Alekcey
Ємець, Зоя Василівна
Емец, Зоя Васильевна
Yemets, Zoya
Хруцький, Сергій Сергійович
Хруцкий, Сергей Сергеевич
Khrutsky, Sergey
Keywords: Червона степова порода
Плюмбум
екоцидне навантаження
вплив
молоко корів
якість
Красная степная порода
Плюмбум
экоцидная нагрузка
влияние
молоко коров
качество
Red steppe breed of cows
Plumbum
ecocidal load
influence
milk of cows
quality
Issue Date: 2015
Publisher: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії "Сільськогосподарські науки"
Citation: Маменко О.М. Біологічні особливості стійкості організму корів до інтоксикації плюмбумом та технологічні можливості виробництва від них екологічно безпечного молока / Маменко О.М., Ємець З.В., Хруцький С.С. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. - Х.: РВВ ХДЗВА, 2015 - Вип. 30. Ч. 1, "Сільськогосподарські науки". - с. 242-259
Abstract: На забрудненій території Донбасу (Мар'їнський район) в господарстві ТОВ агрофірма "Агротіс" досліджена стійкість місцевої червоно-степової породи до високого рівня навантаження раціону Плюмбумом. Вивчено технологічні особливості виробництва екологічно безпечного коров'ячого молока та виконана оцінка його відповідності вітчизняним і міжнародним стандартам якості за вмістом Рb (свинцю) в межах встановлених ГДК.
Description: На загрязненной территории Донбасса (Марьинский район) в хозяйстве ООО агрофирма "Агротис" исследована устойчивость местной красно-степной породы к высокому уровню нагрузки рациона свинцом. Изучены технологические особенности производства экологически безопасного коровьего молока и выполнена оценка соответствия отечественным и международным стандартам качества по содержанию Pb (свинца) в пределах установленных ПДК. On the contaminated territory of the Donbas (Marinsky district), the agro-firm "Agrotis" LLC has investigated the stability of the local red-steppe breed to a high level of loading of the Plyumbum diet. The technological features of the production of environmentally safe cow's milk are studied and an assessment of its compliance with domestic and international quality standards for the content of Pb (lead) within the limits of the established MPCs has been carried out.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/547
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.