Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/556
Title: Словник термінів і визначень з екології, радіобіології, охорони праці, безпеки життєдіяльності, екологічного менеджменту та економіки природокористування
Other Titles: Словарь терминов и определений по экологии, радиобиологии, охране труда, безопасности жизнедеятельности, экологического менеджмента и экономики природоиспользования
Glossary of terms and definitions for ecology, radiobiology, labor protection, life safety, ecological management and economics of nature use
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mamenko, Alekcey
Гончарова, Лариса Василівна
Гончарова, Лариса Васильевна
Goncharova, Larisa
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portyannik, Sergey
Юрченко, Вікторія Вікторівна
Юрченко, Виктория Викторовна
Yurchenko, Victoria
Ємець, Зоя Василівна
Емец, Зоя Васильевна
Yemets, Zoya
Тертишний, Анатолій Андрійович
Тертышный, Анатолий Андреевич
Tertyshny, Anatoliy
Мусатов, Серафім Андрійович
Мусатов, Серафим Андреевич
Musatov, Serafim
Хруцький, Сергій Сергійович
Хруцкий, Сергей Сергеевич
Khrutsky, Sergey
Кузовкін, Євген Михайлович
Кузовкин, Евгений Михайлович
Kuzovkin, Eugene
Keywords: словник термінів
екологія
радіобіологія
охорона праці
безпека життєдіяльності
екологічний менеджмент та економіка природокористування
словарь терминов
экология
радиобиология
охрана труда
безопасность жизнедеятельности
экологический менеджмент и экономика природоиспользования
dictionary of terms
ecology
radiobiology
labor protection
safety of life
ecological management and the economy of nature management
Issue Date: 2010
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія, кафедра прикладної екології ім. О.А.Колєсова
Citation: Маменко О.М. Якість молока корів та його екологічна безпека / Маменко О.М., Гончарова Л.В., Портянник С.В., Юрченко В.В., Ємець З.В., Тертишний А.А., Мусатов С.А., Хруцький С.С., Кузовкін Є.М. // Харківської державної зооветеринарної академії. - Х.: РВВ ХДЗВА, 2010. - 107 с.
Abstract: Відповідно до програм вузів сільськогосподарського профілю узагальнено і систематизовано головні терміни та поняття таких на-вчальних дисциплін як «Екологія», «Радіобіологія», «Охорона праці», «Рибоохорона», «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», «Екологічний менеджмент» та «Економіка природокористування». Словник є корисним для студентів в процесі вивчення дисциплін, а також для магістрантів, аспірантів, фахівців аграрного профілю.
Description: В соответствии с программами Вузов сельскохозяйственного профиля обобщені и систематизированы основные термины и понятия таких учебных дисциплин как «Экология», «Радиобиология», «Охрана труда», «Рыбоохрана», «Безопасность жизнедеятельности и гражданская защита», «Экологический менеджмент» и « Экономика природопользования». Словарь является полезным для студентов в процессе изучения дисциплин, а также для магистрантов, аспирантов, специалистов аграрного профиля. In accordance with the programs of institutes of agricultural profile, the main terms and concepts of such subjects as "Ecology", "Radiobiology", "Labor protection", "Fishery protection", "Safety of life and civil protection", "Ecological management" and "Environmental management" are generalized and systematized. Economics of Nature Use ". The dictionary is useful for students in the study of disciplines, as well as for graduate students, postgraduate students, and specialists in the field of agriculture.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/556
Appears in Collections:Методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маменко, Ємець_СЛОВНИК Термінів_2010.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.