Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/656
Title: ТОКСИЧНА ДІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ОРГАНИ, ТКАНИНИ І КЛІТИНИ ДІЙНИХ КОРІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕЛІМІНАЦІЇ З ОРГАНІЗМУ
Other Titles: ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОРГАНЫ, ТКАНИ И КЛЕТКИ ДОЙНЫХ КОРОВ И ВОЗМОЖНОСТИ УСИЛЕНИЯ ИХ ЭЛЕМИНАЦИИ С ОРГАНИЗМА
TOXIC EFFECT OF HEAVY METALS ON BODIES, FABRICS AND CELLS OF MILK COWS AND THE POSSIBILITY OF STRENGTHENING OF ITS ELIMINATION FROM THE ORGANISM
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Keywords: Екологічна безпека, молоко, премікс, фітобіопрепарат, дійні корови, кров, гама-глобуліни, продуктивність тварин, жир, білок, важкі метали.
Экологическая безопасность, молоко, премикс, фитобиопрепарат, дойные коровы, кровь, гамма-глобулины, продуктивность животных, жир, белок, тяжелые металлы.
Еcological safety, milk, premix, phyto-biopreparation, milk cows, blood, gamma globulins, animal productivity, fat, protein, heavy metals.
Issue Date: 2017
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Маменко О.М. Токсична дія важких металів на органи, тканини і клітини дійних корів та можливості посилення їх елімінації з організму / О.М. Маменко, С.В. Портянник // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської держ. зоовет. акад. – Х.: РВВ ХДЗВА, 2017. – Вип. 33, Ч.1 «Сільськогосподарські науки». – С. 254-275.
Abstract: Висвітлено результати досліджень механізму токсичної дії важких металів кадмію, свинцю, міді та цинку на різні органи і системи організму дійних корів в т.ч. на клітинному рівні, як наукову основу для розробки та вдосконалення нових технологій і способів застосування спеціальних антитоксичних вітамінно-мінеральних кормових добавок і преміксів типу «МП-А» та біологічного активного фітопрепарату «БП-9». Показано антитоксичну ефективність застосованих антидотних речовин для виробництва екологічно безпечного, конкурентоздатного на європейському і світовому ринку молока в період впровадження систем управління ризиками в аграрних господарствах України, а також додержання екологічних вимог для експорту продукції до країн ЄС, що є більш жорсткими, ніж чинні в Україні. Згодовування мінерально-вітамінного преміксу «МП-А» дійним коровам разом з підшкірною інʼєкцією біологічно активного препарату «БП-9» сприяло нормалізації вмісту в крові тварин дослідних груп еритроцитів, лейкоцитів, вміст кадмію та свинцю в сироватці крові мав чітку динаміку зниження і у корів ІІІ-х дослідних груп досяг межі фізіологічної норми. Зменшення навантаження організму піддослідних дійних корів важкими металами сприяло покращенню обміну речовин і тим самим збільшенню вмісту жиру та білку в молоці, підвищенню продуктивності. Застосовані в експериментах антидотні речовини через зменшення інтоксикації організму тварин Cd, Pb поліпшували стан здоровʼя корів їх природну резистентність. В результаті досліджень доведено, що згодовування дійним коровам кормів з надлишком важких металів, особливо таких як кадмій та свинець не лише призводить до посиленої міграції їх в молоко, але і спричиняє накопичення токсикантів в різних органах, тканинах, клітинах. Проведені дослідження довели, що перевірені технологічні прийоми з виробництва екологічно безпечного молока є досить ефективними, адже у корів ІІІ-х дослідних груп, де комплексно застосовувався премікс та препарат вдалося отримати молоко, котре придатне для виробництва продуктів дитячого харчування.
Description: Представлены результаты исследований механизма токсического действия тяжелых металлов кадмия, свинца, меди, цинка на различные органы и системы организма дойных коров в т.ч. на клеточном уровне, как научную основу для разработки и совершенствования новых технологий, способов применения, специальных антитоксичних витаминно-минеральных кормовых добавок, премиксов типа «МП-А» и биологически активного фитопрепарата «БП-9». Показано антитоксическую эффективность примененных антидотных ве-ществ для производства экологически безопасного, конкурентоспособного на европейском и мировом рынке молока в период внедрения систем управления рисками в аграрных хозяйствах Украины, а также соблюдения экологических требований для экспорта продукции в страны ЕС, которые более жесткие, чем действующие в Украине. Использование в кормлении дойных коров минерально-витаминного премикса «МП-А» вместе с подкожной инъекцией биологически активного препарата «БП-9» способствовало нормализации содержания в крови животных опытных групп эритроцитов, лейкоцитов, содержание кадмия, сви-нца в сыворотке крови имело четкую динамику снижения и в коров III-х опытных групп достигло физиологической нормы. Уменьшение нагрузки организма подопытных дойных коров тяжелыми металлами способствовало улучшению обмена веществ и тем самым увеличению содержания жира и белка в молоке, повышению продуктивности. Примененные в экспериментах антидотные вещества путьом уменьшения интоксикации организма животных Cd, Pb улучшали состояние здоровья коров их природную резистентность. В результате исследований доказано, что скармливание дойным коровам кормов с избытком тяжелых металлов, особенно таких как кадмий и свинец не только приводит к усиленной миграции их в молоко, но и вызывает накопление токсикантов в различных органах, тканях, клетках. Проведенные исследования доказали, что проверенные в експериментах технологические приемы по производству экологически безопасного молока достаточно эффективны, ведь у коров III-х опытных групп, где комплексно применялся премикс и препарат удалось получить молоко, которое можно исспользовать для производства продуктов детского питания. Results of researches of the mechanism of toxic effect of heavy metals of cadmium, lead, copper, zinc on various bodies and systems of an organism of milk cows including at the cellular level as a scientific basis for development and improvement of new technologies, methods of application, special anti-toxic vitamin and mineral feed additives, premixes like "MP-A" and biologically active phytomedicine "BP-9" are presented. It is shown anti-toxic efficiency of the applied antidotal substances for production of milk, ecologically safe, competitive in the European and world market, during introduction of control systems of risks in agrarian farms of Ukraine, and also observance of ecological requirements for export of production to EU countries which more rigid than acting in Ukraine. The use of mineral-vitamin premix "MP-A" in feeding milk cows along with subcutaneous injection of biologically active preparation "BP-9" promoted the normalization of the content in the blood of animals of the experimental groups of erythrocytes, leukocytes, the content of cadmium, lead in serum had a clear dynamics of decrease and In the cows of the III experimental groups reached the physiological norm. Reducing the load of the organism of the experimental milk cows with heavy metals promoted an improvement in the metabolism and thereby an increase in the content of fat and protein in milk, an increase in productivity. The antidotal substances used in the experiments by reducing the intoxication of the organism of Cd, Pb animals improved the state of the cows' health by their natural resistance. As a result of the research, it has been proved that feeding milk cows with a surplus of heavy metals, especially such as cadmium and lead, not only leads to intensive migration into milk, but also causes the accumulation of toxicants in various organs, tissues, and cells. The carried out researches have proved that the technological methods, tested in experiments, for the production of ecologically safe milk are quite effective, because in cows of the III experimental groups, where the premix was integrated in a complex manner, it was possible to obtain milk that can be used for the production of baby food products.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/656
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7Р Mаmenko Portiannik 254-257 с.pdfТОКСИЧНА ДІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ОРГАНИ, ТКАНИНИ І КЛІТИНИ ДІЙНИХ КОРІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ПОСИЛЕННЯ ЇХ ЕЛІМІНАЦІЇ З ОРГАНІЗМУ9.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.