Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/69
Title: МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НК-СТІЙКОСТІ У СОБАК У НОРМІ ТА ЗА ПАТОЛОГІЇ
Other Titles: Морфофункциональная характеристика НК-устойчивости у собак в норме и в патологии
Morphofunctional characteristics of NK- resistance in dogs in norm and pathology
Authors: Джаббарова, Наталія Олександрівна
Dgabbarova, Nataliya Oleksandrivna
Джаббарова, Наталья Александровна
Keywords: собаки
натуральні кілери
система NK-резистентності
онкоцідний тест
парвовіроз
аденовіроз CAV
чума м'ясоїдних
лептоспіроз
dogs
natural killers
system of NK- resistance
oncocide test
parvovirosis
adenovirosis
canine distemper
leptospirosis
Issue Date: 2012
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Citation: Кравченко Н.О. Морфофункціональна характеристика НК-стійкості у собак у нормі та за патології: автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Харківська ДЗВА. - Х., 2012. - 20 с.
Abstract: Аналіз показників, що характеризують епізоотологію великого числа найрізноманітніших інфекційних захворювань тварин свідчить, що при багатьох з них в осередках їх виникнення виявляються тварини стійкі до цих захворювань, не всі хворі гинуть. Показники захворюваності та летальності не 100%, вважається, що тварин від захворюваності та летальності рятує неспецифічна імунологічна резистентність. Є підстава думати, що та її частина, яка створюється роботою натуральних кілерів. Проведена в зазначеному науковому напрямку робота показала, що серед службових сторожових і пошукових собак і близьких до них по габітусу бездомних собак є собаки з високим, середнім і низько організованою NK-резистентністю. Перша із зазначених груп собак - це собаки, показники NK-резистентності ідентичні аналогічним показникам вовків, у них, за даними проведених досліджень число NK в крові - 14,7% + 0,21, а їх активність - 92 +0,3%. Як правило, у цих собак є тканинні NK у всіх тих місцях, в яких їм належить бути. Ці не щеплені проти парвовіроза, аденовіроза CAV, чуми м'ясоїдних і лептоспірозу собаки не хворіють перерахованими захворюваннями. Друга група собак - це собаки, у яких число NK в крові - 10,1 +0,3%, онкоцидність у них - 73,4 +0,17%. У цих собак часто відсутні тканинні NK в лімфоїдних утвореннях стінки внутрілегеневих бронхів і в лімфоїдних утвореннях стінки тонкого відділу кишковика. Вони хворіють вірозами і бактеріозами, досліджуються. Висловлюються думки про те, що легенева і ентеральна форма чуми м'ясоїдних у собак з такою системою NK-резістентності пов’язана з відсутністю тканинних NK в респіраторній системі або в кишечнику. Собаки зі слабо влаштованою системою NK-резистентності за даними проведених досліджень, мали в крові 7,2% NK, а їх онкоцидність становила 42 +0,15, у цих собак були відсутні тканинні NK в багатьох тих місцях, де вони повинні бути - в піднебінних мигдалинах, в печінці, в поверхових і внутрішніх лімфатичних вузлах, але частіше в стінках внутрілегеневих бронхів і тонкого відділу кишечника, в лімфатичних вузлах ілеоцекального клапана. NK-система резистентності проходить три етапи свого розвитку, від народження до 3-х місяців, вона удосконалюється, з 3-6 вона не змінюється, в кінці 6 місяця вона швидко набуває дефінітивний характер. Тяжкість розвитку складових вивчаємих інфекційних захворювань корелюють зі ступенем досконалості або недосконалості морфо функціональної організації функціонуючої в них системи NK-резистентності. Під впливом лікування її показники поліпшуються або погіршуються, поліпшення свідчить про правильність обраної схеми лікування. Вакцинопрофілактика негативно впливає на NK-резистентність, через 5-7 днів після вакцинації показники резистентності знижуються і протягом 2-3-х місяців це зниження утримується, після цього повільно повертається до вихідного стану. Анализ показателей, характеризующих эпизоотологию большого числа самых разнообразних инфекционных заболеваний животных свидетельствует, что при многих из них в очагах их возникновения обнаруживаются животные устойчивые к этим заболеваниям, не все заболевшие погибают. Показатели заболеваемости и летальности не 100%, считается, что животных от заболеваемости и летальности спасает неспецифическая иммунологическая резистентность. Есть основание думать, что эта та её часть, которая создается работой натуральных киллеров. НК-это клетки, которые по морфологии близкие к лимфоцитам, они имеют крупное, округлое, грубоватогранулированное ядро и серповидную цитоплазму, в последней располагаются оптически плотные ацидофильные гранулы. В гранулах имеется хондроитинсерная кислота, она предохраняет НК от аутолиза в критических ситуациях. Гранулы хороши окрашиваются в гистохимических реакциях, с помощью которых обнаруживают кисліе, содержащие карбоксильные и сульфатные группировки, гликопротеины. Лучше всего NK определяются в люминисцентноцитохимической реакции с акридиновым оранжевым по Saunders. Существует две группы NK, одна из них – это NK, циркулирующие в крови, считается, что это клетки костно-мозгового происхождения, другая группа – это тканевые клетки или NK, находящиеся среди лимфоцитов лимфоидных образований некоторых органов. Предполагают, что они образуются не в косном мозге, а в печени. Все NK обладают способностью разпознавать инфицированные вирусами и другими биопатогенами клетки и их уничтожать. Уничтожают они и уклонившиеся в своем развитии клетки – клетки опухолей, тератом, лейкозные клетки. Уничтожают NK все вышеуказанные клетки с помощью синтезируемыми ими перфоринов, сериновых протеаз и гранзимов. NK лизируют отдельные локусы наружной мембраны, это приводит к развитию осматического шока. Активность NK измеряется различными способами, лучше всего по онкоцидному действия на клетки асцидной карциномы Эрлиха. Проведенная в указанном научном направлении работа показала, что среди служебных сторожевых и поисковых собак и близких к ним по габитусу бездомных собак имеются собаки с высокой, средней и низко организованной NK-резистентностью. Первая из указанных групп собак – это собаки, показатели NK-резистентности которой идентичны аналогичным показателям волков, у них, по данным проведенных исследований число NK в крови – 14,7% + 0,21, а их активность – 92+0,3%. Как правило, у этих собак не только большое количество циркулирующих в крови натуральных киллеров с высокой онкоцидностью, но и тканевые NK во всех тех местах, в которых их обычно обнаруживают. Эти непривитые против парвовироза, аденовироза (CAV), чумы плотоядных и лептоспироза собаки не болеют перечисленными заболеваниями. Вторая группа собак – это собаки у которых число NK в крови – 10,1+0,3%, онкоцидность у них – 73,4+0,17%. У этих собак часто отсутствуют тканевые NK в лимфоидных образованиях стенки внутрилегочных бронхов и в лимфоидных образованиях стенки тонкого отдела кишечника. Они болеют изучаемыми вирозами и изучаемым бактериозом. Высказываются суждения о том, что легочная и энтеральная форма чумы плотоядных у таких собак обусловлены дефектом в их морфофункциональной тканевой NK-устойчивости. Собаки со слабо устроенной системой NK-резистентности, по данным проведенных исследований, имели в крови 7,2% NK, а их онкоцидность составляла 42+0,15, у этих собак отсутствовали тканевые NK во многих из тех мест, где они должны быть – в небных миндалинах, в печени, в поверхностых и внутренностных лимфатических узлах, но чаще в стенках внутрилегочных бронхов и тонкого отдела кишечника, в лимфатических узлах илеоцекального клапана. NK-система резистентности проходит три этапа своего развития, первый этап от рождения до 3-х месяцев, в это время она совершенствуется, второй этап – это этап с 3-6 месяцев, в это время она не изменяется, в конце 6 месяца (третий этап) она быстро растет приобретая дефинитивный характер. Тяжесть развития составляющих изучаемые инфекционные заболевания коррелируют со степенью совершенства или несовершенства морфофункциональной организации функционирующей у них системы NK-резистентности. При лечении её показатели могут либо улучшаться или ухудшаться, улучшение свидетельствует о правильности выбранной схемы лечения. Вакцинопрофилактика отрицательно влияет на NK-резистентность, через 5-7 дней после вакцинации показатели NK-резистентности снижаются и в течение 2-3-х месяцев это снижение удерживается, после этого начинается медленный возврат к исходному состоянию. The analysis of the indices that characterise epizootology of a large number of different infectious diseases in animals proves that animals resistant to the above diseases are revealed in the epizootic center and not all animals die. The index of morbidity and mortality is not 100%. It proves that nonspecific immune resistance saves animals from morbidity and mortality. It is supposed to be the part that is developed by the work of natural killers. The investigation carried out in the above- mentioned direction has revealed that among utility dogs, sniffer dogs and close to them by habitus stray dogs there are dogs having highly- median-and - weakly organized systems of NK- resistance. The former group of dogs is the group of dogs with NK resistance index similar to that in wolves. According to the data received the above dogs had NKs in blood –14,7% +- 0,21, their activity was 92+-0,3%. As a rule the above dogs had tissue NKs in all the places where they had to be. These unvaccinated against parvovirosis, adenovirosis CAV, canine distemper, leptospirosis dogs do not have the above diseases. The second group of dogs was the group of dogs having NKs in blood – 10,1+-0,3%, their oncocidity was 73,4+-0,17%. The dogs of the second group had no tissue NKs in the lymphoid formations of the small intestine wall. They have the virosis and bacteriosis under investigation. It is supposed that pulmonary and enteral forms of canine distemper in dogs having such system of NK resistance are connected with the lack of tissue NKs in the respiratory system or in the intestine. According to the data received during the investigation the dogs having weakly – organized system of NK resistance had 7, 2 % NKs in blood and their oncocidity was 42+_0,15, the dogs did not have any tissue NKs in most places where they had to be, namely: palatine tonsils, liver, surface and internal lymphatic nodes but more often in walls of intrapulmonary bronchioles and small intestine, in lymphatic nodes of ileocecal valve. NK – resistance system has three stages of its development from the birth to 3 months, it improves, from 3 to 6 months it does not change and at the end of the 6th month it quickly gets its definite character. The severity of the development of its components the infectious diseases under investigation correlate with the level of perfection or imperfection of morphofunctional organization of NK-resistance system functioning in them. Under the influence of treatment its indices improve or become worse, the improvement proves the properly chosen scheme of treatment. The vaccine prophylaxis affects NK-resistance, on the 5-7th day after vaccination the resistance index reduces and for 2-3 months this reduction continues and after that there is slow return to the initial state.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/69
Appears in Collections:16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
autoref_Dgabbarova.pdf397.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.