Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/744
Title: ВПЛИВ ТИПІВ ГОДІВЛІ КОРІВ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В МОЛОЦІ
Other Titles: ВЛИЯНИЕ ТИПОВ КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МОЛОКЕ
INFLUENCE OF FEEDING TYPES OF COWS ON THE CONTENT OF HEAVY METALS IN MILK
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Keywords: раціон, премікс, біопрепарат, кадмій, свинець, мідь, цинк, забруднені корми, продуктивність тварин.
рацион, премикс, биопрепарат, кадмий, свинец, медь, цинк, загрязненные корма, продуктивность животных.
diet, premix, bio-preparation, cadmium, lead, copper, zinc, contaminated feed, animal productivity.
Issue Date: 2019
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
Citation: Маменко О.М. Вплив типів годівлі корів на вміст важких металів в молоці / О.М. Маменко, С.В. Портянник // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 90.
Abstract: Навколо промислових міст склалася складна екологічна ситуація обумовлена викидами в атмосферу забруднюючих речовин, котрі містять важкі метали, особливо такі небезпечні для довкілля, як кадмій та свинець. Посилення накопичення даних полютантів у грунтах сільськогосподарських угідь призводить також застосування агрохімікатів – пестицидів і мінеральних добрив. В таких екологічних умовах доводиться не лише вирощувати продукцію рослинництва, а й виробляти продукцію тваринництва – молоко. Виробництво екологічно безпечного, високоякісного і конкурентоздатного на ринку молока потребує застосування перевірених технологічних прийомів годівлі та утримання тварин. Підбір оптимального типу годівлі корів сприяє зменшенню переходу важких металів в молочну сировину. В експерименті встановлено, що силосно-коренеплодний тип годівлі мав найменший перехід Cd та Pb з кормів раціону в молочну сировину, коефіцієнт переходу кадмію – 0,24, свинцю – 0,25. Найбільш інтенсивною була міграція Pb з раціону в молоко у корів першої контрольної групи з силосо-сінажно-коцентратним типом годівлі: коефіцієнт переходу становив 0,39, а по Cd – 0,34. Аналогічна ситуація відбувалася і у корів перших контрольних груп з силосо-сінажним типом годівлі, де коефіцієнт переходу становив 0,36 по Cd та 0,34 по Pb. Загальне надходження важких металів з раціоном за різних типів годівлі практично не відрізнялося. Збалансування раціонів годівлі спеціально розробленим мінерально-вітамінним преміксом «МП-А» сприяло зменшенню переходу важких металів Cd, Pb, Cu та Zn в молоко, при цьому молоко найвищої якості було отримано від корів з силосо-сінажним типом годівлі. В результаті експерименту вдалося досягти позитивного ефекту і знизити вміст важких металів в молоці корів в усіх господарствах з різними типами годівлі тварин за оптимальної якості та безпечності молока, котре відповідало вимогам державного стандарту про що переконує коефіцієнт переходу, котрий у корів другої дослідної групи по Cd становив 0,09 у тварин з силосо-коренеплодним типом годівлі; 0,10 – силосо-сінажним; 0,12 – силосо-сінним типом та 0,15 з силосо-сінажно-концентратним типом відповідно; Pb – 0,01 у корів з силосо-сінажним типом годівлі; 0,07 – силосо-сінажно-концентратним; 0,08 – силосо-коренеплодним та 0,09 з силосо-сінним типом відповідно; Cu – 0,01 у корів з силосо-сінажним та силосо-коренеплодним типом годівлі; 0,02 з силосо-сінажно-концентратним та силосо-сінним типом відповідно; Zn – 0,05 у тварин з силосо-сінажним типом годівлі; 0,06 – силосо-сінажно-концентратним; 0,08 – силосо-коренеплодним та 0,010 з силосо-сінним типом відповідно. У третій дослідній групі корів в середньому коефіцієнт переходу важких металів з раціону в молоко по Cd, Pb, Cu та Zn становив 0,04. Застосування преміксу та біопрепарату знизило перехід важких металів з раціону у молоко в середньому у 1,5-4,3 раза. Продуктивність тварин становила в середньому у корів другої і третьої дослідних груп 17-22 кг за добу в порівнянні з контрольною групою – 14 кг. Вміст Cd в молоці дійних корів з силосо-сінажно-концентратним типом годівлі становив 0,053 мг/кг у першій контрольній групі, у другій дослідній групі, де додатково згодовувався мінерально-вітамінний премікс «МП-А» знизився до 0,024, а у третій, де застосовувалася підшкірна інʼєкція біологічно активного препарату «БП-9» – до 0,014 мг/кг; Pb з 1,794 мг/кг – до 0,331 та 0,032 мг/кг відповідно; Cu з 2,63 мг/кг до 0,34 та 0,35 мг/кг відповідно; Zn з 8,74 мг/кг до 4,97 та 3,87 мг/кг відповідно. Згодовування коровам антитоксичного преміксу дозволяє приблизно у 2-2,5 раза знизити перехід з раціону в молочну сировину небезпечних для здоровʼя тварин і якості молока токсикантів за будь-якого типу годівлі. Майбутні дослідження спрямовані на вивчення впливу різних типів годівлі з урахуванням балансування раціонів спеціальним преміксом для виробництва високоякісного екологічно безпечного молока.
Description: Вокруг промышленных городов сложилась сложная экологическая ситуация обусловленная ​​выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, которые содержат тяжелые металлы, особенно такие опасные для окружающей среды, как кадмий и свинец. К усилению накопления данных поллютантов в почвах сельскохозяйственных угодий приводит также применение агрохимикатов - пестицидов и минеральных удобрений. В таких экологических условиях приходится не только выращивать продукцию растениеводства, но и производить продукцию животноводства - молоко. Производство экологически безопасного, качественного и конкурентоспособного на рынке молока требует применения проверенных технологических приемов кормления и содержания животных. Подбор оптимального типа кормления коров способствует уменьшению перехода тяжелых металлов в молочное сырье. В эксперименте установлено, что силосно-корнеплодный тип кормления имел наименьший переход Cd и Pb из кормов рациона в молочное сырье, коэффициент перехода кадмия - 0,24, свинца - 0,25. Наиболее интенсивной была миграция Pb из рациона в молоко у коров первой контрольной группы с силосоно-сенажно-коцентратным типом кормления: коэффициент перехода составлял 0,39, а по Cd - 0,34. Аналогичная ситуация происходила и у коров первых контрольных групп с силосно-сенажным типом кормления, где коэффициент перехода составлял 0,36 по Cd и 0,34 по Pb. Общее поступление тяжелых металлов с рационом при различных типах кормления практически не отличалось. Сбалансирование рационов кормления специально разработанным минерально-витаминным премиксом «МП-А» способствовало уменьшению перехода тяжелых металлов Cd, Pb, Cu и Zn в молоко, при этом молоко высокого качества было получено от коров с силосно-сенажным типом кормления. В результате эксперимента удалось достичь положительного эффекта и снизить содержание тяжелых металлов в молоке коров во всех хозяйствах с различными типами кормления животных при оптимальном качестве и безопасности молока, которое соответствовало требованиям государственного стандарта о чем убеждает коэффициент перехода, который у коров второй опытной группы по Cd составил 0,09 у животных с силосно-корнеплодным типом кормления; 0,10 - силосно-сенажным; 0,12 - силосно-сенным типом и 0,15 с силосно-сенажно-концентратным типом соответственно; Pb - 0,01 у коров с силосно-сенажным типом кормления; 0,07 - силосно-сенажно-концентратным; 0,08 - силосно-корнеплодным и 0,09 с силосно-сенным типом соответственно; Cu - 0,01 у коров с силосно-сенажным и силосно-корнеплодным типом кормления; 0,02 с силосно-сенажно-концентратным и силосно-сенным типом соответственно; Zn - 0,05 у животных с силосно-сенажным типом кормления; 0,06 - силосно-сенажно-концентратным; 0,08 - силосно-корнеплодным и 0,010 с силосно-сенным типом соответственно. В третьей опытной группе коров в среднем коэффициент перехода тяжелых металлов из рациона в молоко по Cd, ​​Pb, Cu и Zn составил 0,04. Применение премикса и биопрепарата снизило переход тяжелых металлов из рациона в молоко в среднем в 1,5-4,3 раза. Продуктивность животных составляла в среднем у коров второй и третьей опытных групп 17-22 кг в сутки по сравнению с контрольной группой - 14 кг. Содержание Cd в молоке дойных коров с силосно-сенажно-концентратным типом кормления составляло 0,053 мг / кг в первой контрольной группе, во второй опытной группе, где дополнительно использовался минерально-витаминный премикс «МП-А» снизился до 0,024, а в третьей, где применялась подкожная инъекция биологически активного препарата «БП-9» - до 0,014 мг / кг Pb с 1,794 мг / кг - в 0,331 и 0,032 мг / кг соответственно; Cu с 2,63 мг / кг до 0,34 и 0,35 мг / кг соответственно; Zn с 8,74 мг / кг до 4,97 и 3,87 мг / кг соответственно. Скармливание коровам антитоксического премикса позволяет примерно в 2-2,5 раза снизить переход из рациона в молочное сырье опасных для здоровья животных и качества молока токсикантов при любом типе кормления. Будущие исследования направлены на изучение влияния различных типов кормления с учетом балансирования рационов специальным премиксом для производства высококачественного экологически безопасного молока. Around the industrial cities, the difficult environmental situation is due to the release of pollutants in the atmosphere that contain heavy metals, especially those that are dangerous to the environment, such as cadmium and lead. The increase in the accumulation of pollutant in soils of agricultural land also leads to the use of agrochemicals – pesticides and mineral fertilizers. Under such environmental conditions, it is necessary not only to grow crop production, but also to produce livestock products – milk. The production of environmentally safe, high-quality and competitive on the milk market requires the use of proven techno- logical feeding and animal feeding methods. The selection of the optimal type of feeding of cows reduces the transition of heavy metals into dairy raw materials. In the experiment, it was found that the siln-root-type type of feeding had the smallest transition of Cd and Pb from feed rations into dairy raw materials, the transition factor of cadmium – 0.24, lead – 0.25. The most intense was the migration of Pb from the ration to milk from cows of the first control group with the silo-hinga-co-central type of feeding: the transition factor was 0.39 and Cd was 0.34. A similar situation was observed in cows of the first control groups with males and females feeding type, where the transition factor was 0.36 Cd and 0.34 Pb. The total supply of heavy metals with the diet for different types of feeding practically did not differ. The balancing of dietary rations with the specially developed mineral-vitamin premix “MP-A” contributed to the reduction of the transition of heavy metals Cd, Pb, Cu and Zn into milk, while the highest quality milk was obtained from cows with a haylage type of feeding. As a result of the experiment, it was possible to achieve a positive effect and reduce the content of heavy metals in milk of cows in all farms with different types of feeding animals for optimum quality and safety of milk, which met the requirements of the state standard, which convinces the transition factor, which was in the cows of the second experimental group on Cd 0,09 in animals with a sows-root-type type of feeding; 0.10 – silo-haylage; 0.12 – silage-hay type and 0.15 with silo-haylage- concentrate type, respectively; Pb – 0.01 in cows with a hill-and-hay type of feeding; 0.07 – silo-haylage- concentrate; 0.08 – silo-root crop and 0.09 with silo-hay type respectively; Cu – 0.01 in cows with silo- haylage and silo-root-crop type of feeding; 0.02 with silo-haylage-concentrate and silo-hay type respective- ly; Zn – 0.05 in animals with males and haylings type of feeding; 0.06 – silo-haylage-concentrate; 0.08 – silo-root crop and 0.010 with silo-hay type, respectively. In the third experimental group of cows, the aver- age transition factor of heavy metals from milk to Cd, Pb, Cu and Zn was 0.04. The use of premix and bio- preparation has reduced the transition of heavy metals from milk to an average of 1.5–4.3 times. Productivi- ty of animals was on average in cows of the second and third experimental groups of 17–22 kg per day compared with the control group – 14 kg. The content of Cd in the milk of dairy cows with a hay- concentrate-feeding type was 0.053 mg/kg in the first control group, in the second experimental group, where the mineral-vitamin premix “MP-A” was additionally fed to 0.024, and in the third, where Subcuta- neous injection of biologically active drug “BP-9” was used up to 0.014 mg/kg; Pb from 1.794 mg/kg – to 0.331 and 0.032 mg/kg respectively; Cu from 2.63 mg/kg to 0.34 and 0.35 mg/kg respectively; Zn from 8.74 mg/kg to 4.97 and 3.87 mg/kg, respectively. Feeding cows to antioxidant premix allows approximately 2–2.5 times to reduce the transition from diet to dairy raw materials that are hazardous to animal health and the quality of milk toxicants for any type of feeding. Future studies are aimed at studying the effects of different types of feeding, taking into account the balancing of diets with a special premix for the production of high-quality, environmentally safe milk.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/744
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
53Р Маmenko Portiannik 37-48 с.pdfВПЛИВ ТИПІВ ГОДІВЛІ КОРІВ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В МОЛОЦІ770.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.