Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/751
Title: ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ АНАТОМІЧНИХ ЧАСТИН ТІЛА ТА М’ЯСНОСТІ КОРІВ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ
Other Titles: FEATURES OF THE STRUCTURE OF ANATOMICAL PARTS OF THE BODY AND MEATINESS OF COWS OF THE ZNAMENSKY TYPE POLISKA BREED OF DIFFERENT LINES
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА АНАТОМИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА И МЯСНОСТИ КОРОВ ЗНАМЕНСКОГО ТИПА ПОЛЕССКОЙ ПОРОДЫ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
Authors: Попова, Вікторія Олександрівна
Popova, Viktoriiia Oleksandrivna
Попова, Виктория Александровна
Васильєва, Юлія Олександрівна
Vasylieva, Yuliya Oleksandrivna
Васильева, Юлия Александровна
Цуканова, Марина Олександрівна
Tsukanova, Marina Oleksandrivna
Цуканова, Марина Александровна
Боднарчук, Ірина Миколаївна
Bodnarchuk, Irina Mikolayivna
Боднарчук, Ирина Николаевна
Keywords: корови
бульйон
знам'янський тип поліської породи
лінія
якість м’яса
анатомічні частини тулубу
м’ясо
cows
Znamensky type of Polissya breed
quality meat
line
anatomical parts of the body
meat
broth
коровы
бульон
знаменский тип полесской породы
линия
качество мяса
анатомические части туловища
мясо
Issue Date: 2019
Publisher: Науково-технічний бюлетень ІТ НААН
Citation: Попова В.О., Васильєва Ю.О. Цуканова М.О. Боднарчук І.М. Особливості складу анатомічних частин тіла та м’ясності корів знам’янського типу поліської породи різних ліній // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН -№121 с. 198-206
Series/Report no.: №121;
Abstract: М’ясо в харчуванні людини є основним джерелом біологічно повноцінного білка. Забезпечення білком завжди було актуальним питанням агропромислового комплексу, яке загострилось нині, так як загальна науково обґрунтована норма його споживання на душу населення в Україні з кожним роком стрімко знижується і становить 54,6 кг проти 80 кг. Саме тому підвищення виробництва і покращення якості м’ясної продукції, зокрема, яловичини, у тому числі одержаної й від м’ясної худоби, є важливим народногосподарським завданням. Успішне вирішення цього завдання можливе за впровадження науково-обґрунтованої системи племінної роботи, основним елементом якої є розведення за лініями. Знам’янський тип поліської породи створено в 2009 році. Порода представлена лініями Радиста 113, Мазуна 6 та Дарованого 400, крім того в господарствах України наявне поголів’я й інших ліній, які не ввійшли до остаточного складу породи. У рамках виконання досліджень сформовано 4 групи повновікових корів знам’янського типу, по 10 голів у кожній: I – контрольна (тварини, які не ввійшли до дослідних груп), II дослідна – лінії Мазуна 6; III дослідна – лінії Радиста 113; IV дослідна – лінії Дарованого 400. Для проведення забою з кожної групи відібрали по 3 голови. Піддослідних тварин усіх груп утримували за умов класичної технології м’ясного скотарства. Встановлено, що за масою поперекової і тазостегнової частини, які є найбільш цінними, значну перевагу мали корови лінії Радиста 113. Найвищі показники відносної і абсолютної маси шийної частини туші були у корів груп ліній Мазуна 6 та Дарованого 400. Тоді як за масою охолодженої напівтуші корови III групи значно перевершували контрольних аналогів, а також представниць II групи. Корови нащадки Дарованого 400 займали проміжне місце. Аналогічну залежність відмічали й за кількістю м’яса першого ґатунку. Дегустаційний аналіз свідчить про те, що м’ясо і бульйон усіх піддослідних тварин характеризувалися доброю якістю і одержали високу оцінку.
Description: Meat in human diet is the main source of biologically complete protein. Protein supply has always been a topical issue of the agro-industrial complex, which has become more acute at present, as the overall scientifically justified norm of its consumption per capita in Ukraine is rapidly decreasing every year and amounts to 54.6 kg against 80 kg. Therefore, increasing the production and improving the quality of meat products, in particular beef, including beef obtained from beef cattle, is an important national economic task. Successful solution of this problem is possible with the introduction of scientifically based system of tribal work, the main element of which is breeding along the lines. Znamensky type Poliska breed was created in 2009. The breed is represented bylines of Radyst 113, Mazun 6 and Darovanyy 400, moreover, there are other lines in the farms of the Ukraine, which are not included in the final composition of the breed. In the framework of the research 4 groups of full-age cows of the Znamensky type were formed with 10 cows in each: I – control (animals that were not included in the experimental groups); II experimental – lines of Mazun 6; III experimental – lines of Radyst 113; IV experimental – lines of Darovanyy 400. Three cows were taken from each group for slaughter. The experimental animals of all groups were kept in the conditions of classical technology of beef cattle breeding. It was found out that by the mass of the lumbar and hips, which are the most valuable, the cows lines of Radyst 113 had a significant advantage. The highest relative and absolute masses of the cervical part of the carcass were observed in cows of lines Mazun 6 and Darovanyy 400. Whereas cows of III group significantly surpassed control analogues and representatives of II groupby weight of the chilled carcasses. Cows the descendants of Darovanyy 400 were in an intermediate position. A similar dependence was noted for the quantity of meat of the first grade. The tasting analysis shows that the meat and broth of all the experimental animals were of good quality and got high marks. Мясо в питании человека является основным источником биологически полноценного белка. Обеспечение белком всегда было актуальным вопросом агропромышленного комплекса, который обострился в настоящее время, так как общая научно обоснованная норма его потребления на душу населения в Украине с каждым годом стремительно снижается и составляет 54,6 кг против 80,0 кг. Именно поэтому повышение производства и улучшения качества мясной продукции, в частности, говядины, в том числе полученной и от мясного скота, является важной народнохозяйственной задачей. Успешное решение этой задачи возможно при внедрении научно-обоснованной системы племенной работы, основным элементом которой является разведение по линиям. Знаменский тип полесской породы создан в 2009 году. Порода представлена линиями Радиста 113, Мазуна 6 и Дарованого 400, кроме того в хозяйствах Украины имеется поголовье и других линий, которые не вошли в окончательный состав породы. В рамках выполнения исследований сформированы 4 группы полновозрастных коров знаменского типа, по 10 голов в каждой: I – контрольная (животные, которые не вошли в опытные группы), II опытная – линия Мазуна 6; III опытная – линия Радиста 113; IV опытная – линии Дарованого 400. Для проведения убоя из каждой группы отобрали по 3 головы. Подопытных животных всех групп содержали в условиях классической технологии мясного скотоводства. Установлено, что по массе поясничной и тазобедренной части, которые являются наиболее ценными, значительное преимущество имели коровы линии Радиста 113. Самые высокие показатели относительной и абсолютной массы шейной части туши были у коров групп линий Мазуна 6 и Дарованого 400. Тогда как по массе охлажденной полутуши коровы III группы значительно превосходили контрольных аналогов, а также представительниц II группы. Коровы потомки Дарованого 400 занимали промежуточное место. Аналогичную зависимость отмечали и по количеству мяса первого сорта. Дегустационный анализ свидетельствует о том, чтомясо и бульон всех подопытных животных характеризовались хорошим качеством и получили высокую оценку.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/751
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Готовая статья.pdf229.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.