Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/786
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ – ТЕХНОЛОГІВ І НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА
Other Titles: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ – ТЕХНОЛОГОВ И НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
METHODOLOGICAL BASES TRAINING OF TECHNOLOGISTS AND THE EMERGENCY NECESSITY ORGANIC PRODUCTION OF ANIMAL PRODUCTS
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Зандарян, Валентина Афанасівна
Зандарян, Валентина Афанасьевна
Zandaryan, Valentina Afanasivna
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Губарєва, Л.І.
Губарева, Л.И.
Gubareva, L.I.
Keywords: Методологічні основи, підготовка фахівців-технологів, екологізація агровиробництва, новітні підходи, органічне виробництво продукції скотарства, значення грунтової біоти, органічні добрива.
Методологические основы, подготовка специалистов-технологов, экологизация агропроизводства, инновационный подход, органическое производство продукции скотоводства, значение почвенной биоты, органические удобрения.
Methodological foundations, training of technologists, ecologization of agro- production, newest approaches, organic production of livestock products, importance of soil biota, organic fertilizers.
Issue Date: 2019
Publisher: Харківська державна зооветеринарна академія
Abstract: Викладено методологічні основи вивчення методів органічного виробництва продукції тваринництва при підготовці фахівців-технологів. Розкрито сутність органічного виробництва молока відповідно до положень нового Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», прийнятого у 2018 році. Наведено приклади роботи сільськогосподарських підприємств, які освоїли виробництво органічної сертифікованої продукції. В цих підприємствах дотримуються оптимального співвідношення органічного рослинництва та тваринництва, використовуються сучасні інноваційні підходи до організації виробництва екологічно чистого молока. Обгрунтовано значення органічного виробництва з точки зору якості та безпеки харчових продуктів для людини, а також для охорони довкілля, покращення добробуту, здоров'я тварин, що дає переваги органічному виробництву. Доведено, що зростання попиту на органічні продукти в самій країні та вигідні світові тенденції на зовнішніх ринках відкривають широкі можливості та перспективи для скотарства України. Узагальнено та показано, що в основі органічного (біологічного, натурального) землеробства покладено принципи науково-організаційного методологічного підходу до сільськогосподарського підприємства як до єдиного «організму», що вимагає чіткого використання переваг природного середовища з раціональною системою кругообігу поживних речовин. Для наслідування функціональних закономірностей та особливостей екосистеми господарювання (виробництво екологічно безпечної натуральної продукції) повинно грунтуватися на принципах балансу, реутилізації усіх відходів зі знищенням шкідливих із них. Тому у даній роботі також наголошується, що життя та здоров'я грунту, як основного поживного середовища для живих організмів-продуцентів, забезпечується активізацією діяльності мікрофлори, розвитку грунтової біоти, внесенням органічних добрив, використанням сидератів, доглядом за грунтом і рослинами упродовж усього біологічного циклу.
Description: В статье рассмотрены методологические основы внедрения методов органического производства продукции животноводства, при подготовке специалистов-технологов. Раскрыта суть органического производства молока соответственно положений нового Закона Украины «Об основных принципах и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции», принятого в 2018 году. Приведены примеры работы сельскохозяйственных предприятий, которые освоили производство сертифицированной продукции.. В этих предприятиях придерживаются оптимального соотношения органического растениеводства и животноводства, используются современные инновационные подходы к организации производства экологически чистого молока. Обосновано значение органического производства с точки зрения качества и безопасности пищевых продуктов для человека, а также для охраны окружающей среды, улучшения благополучия, здоровья животных, что дает преимущества органическому производству, положительно влияет на экономическую эффективность органического производства. Указано, что рост спроса на органические продукты внутри страны и выгодные мировые тенденции на внешних рынках открывают широкие возможности и перспективы для скотоводства Украины. Обобщено и показано, что в основе органического (биологического, натурального) земледелия заложено принцыпы научно-организационного методологического подхода к сельскохозяйственному предприятию как к единому «организму», что требует четкого использования преимуществ природной среды с рациональной системой круговорота питательных веществ. Для наследования функциональных закономерностей и особенностей экосистемы хозяйствование (производство экологически безопасной натуральной продукции) должно базироваться на принципах баланса, реутинации всех отходов с уничтожением наносящих вред. Поэтому в этой работе также утверждается, что существование и здоровье почвы, как основной питательной среды для живых организмов-продуцентов, обеспечивается активизацией деятельности микрофлоры, развитием всей почвенной биоты, использованием органических удобрений, сидератов, уходом за почвой и растениями в течение всего биологического цикла. The methodological bases studying the methods of organic production of livestock products in the preparation technologists are outlined. The essence organic milk production in accordance with the provisions of the new Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Treatment and Labeling of Organic Products" adopted in 2018 is disclosed. The examples work of agricultural enterprises that have mastered the production of organic certified products are given. These enterprises maintain the optimal ratio of organic plant and animal husbandry, and use modern innovative approaches to the organization organic milk production. The importance organic production in terms of quality and safety foodstuffs for humans, as well as for the environment protection, improvement of welfare, animal health, which gives benefits to organic production. It is proved that the growing demand for organic products in the country itself and the favorable global trends in foreign markets open wide opportunities and prospects for cattle breeding in Ukraine. It has been generalized and shown that organic (biological, natural) agriculture is based on the principles of a scientific and organizational methodological approach to an agricultural enterprise as a single "organism", which requires a clear use of the benefits of the natural environment with a rational system of nutrient cycling. To follow the functional patterns and features of the ecosystem of management (production of environmentally friendly natural products) should be based on the principles balance, re-utilization of all waste with the destruction harmful ones. Therefore, in this work it is also emphasized that the life and health of soil, as the main nutrient medium for living producer organisms, is ensured by the activity of microflora, the development of soil biota, the application organic fertilizers, the use of siderata, soil and plant care hroughout the biological.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/786
Appears in Collections:Підручники та навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54Р Маmenko Zandaryan Portiannik Gubareva M 9-24 с.pdfМЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ – ТЕХНОЛОГІВ І НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА208.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.