Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/822
Title: ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА БАБЕЗІОЗУ СОБАК У м. СУМИ
Other Titles: ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА БАБЕЗИОЗА СОБАК В г. СУМЫ
EPIZOOTOLOGY PECULIARITIES AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF DOGS’ BABESIOSIS IN THE CITY SUMY
Authors: Решетило, Олександр Іванович
Нікіфорова, Ольга Василівна
Решетило, Александр Иванович
Никифорова, Ольга Васильевна
Reshetilo, Alexandr Ivanovich
Nikiforova, Olga Vasilyevna
Keywords: бабезіоз
діагностика
ПЛР
мікроскопія
собаки
іксодові кліщі
м. Суми
бабезиоз
диагностика
ПЦР
микроскопия
иксодовые клещи
г. Сумы
babesiosis
diagnostic
PCR
microscopic
dogs
Ixodidae ticks
City Sumy
Issue Date: 2015
Publisher: Полтавська державна аграрна академія
Citation: Решетило О. І. Нікіфорова О.В. Епізоотологічні особливості та лабораторна діагностика бабезіозу собак у м. Суми. Актуальні питання та сучасні досягнення у вирішенні проблем інфекційної патології : матеріали Всеукр. наук.- практ.конф.,(м.Полтава,8-9 жовтня 2015 р.). Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2015. С.63-68.
Abstract: У центральному та прилеглих мікрорайонах м. Суми бабезіоз собак має широке розповсюдження та стабільну тенденцію до зростання. Найчастіше хворіли собаки віком 1-5 років –44,2%, рідше собаки віком старше 5 років і тварини до однорічного віку – 30,1% і 25,7%, відповідно. На бабезіоз хворіють собаки усіх порід. Хвороба має виражену сезонність; з піком у квітні-травні та вересні-жовтні. Мікроскопія тонкого мазка крові не втрачає свого значення і залишається ефективною при постановці діагнозу на бабезіоз. В центральном и прилегающих микрорайонах г. Сумы бабезиоз собак имеет широкое распространение и стабильную тенденцию к увеличению. Чаще всего болели собаки возрастом 1-5 лет – 44,2%, реже собаки возрастом старше 5 лет и животные до однолетнего возраста – 30,1% и 25,7%, соответственно. На бабезиоз болеют собаки всех пород. Заболевание имеет выраженную сезонность; с пиком в апреле-мае и сентябре-октябре. Микроскопия тонкого мазка крови не теряет своего значения и остается эффективной при постановке диагноза на бабезиоз. Dogs’ babesiosis is taking on dissemination and stable tendency to increase in central and adjoining microdistricts of the city Sumy. The dogs at the age from 1 to 5 years old were ailing more frequently – 44,2% than dogs elder 5 years old and dogs under 1 year old – 30,1 and 25,7%, respectively. All breeds of dogs ailing to babesiosis. The disease is defended of strongly pronounced seasonality with peak in April-May and September-October. Blood film microscopic method not louse sense and leave effective to give the diagnosis of babesiosis.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/822
Appears in Collections:Фахові видання УкраїниItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.