Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/828
Title: КЛІНІКО-БІОХІМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛІЗМУ ГЛІКОПРОТЕЇНІВ І ПРОТЕОГЛІКАНІВ У ПАТОГЕНЕЗІ ТА ДІАГНОСТИЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ ТВАРИН
Other Titles: Clinical biochemical ground of glycoproteins and proteoglycans metabolism disorders in pathogenesis and diagnostics of internal diseases of animals
Authors: Кибкало, Дмитрий Викторович
Kibkalo, Dmytro
Кібкало, Дмитро Вікторович
Keywords: внутрішні хвороби тварин
сполучна тканина
сироватка крові
глікопротеїни
хондроїтинсульфати
глікозаміноглікани
інтерлейкіни
корови
коні
свині
кози
собаки
внутренние болезни животных
соединительная ткань
сыворотка крови
гликопротеины
хондроитинсульфаты
гликозаминогликаны
интерлейкины
коровы
лошади
свиньи
козы
собаки
internal diseases of animals
connective tissue
blood serum
glycoproteins
chondroitin sulphates
glycosaminoglycans
interleukins
cows
dogs
goats
horses
pigs
Issue Date: 2019
Publisher: Національному університеті біоресурсів і природокористування України
Citation: Кібкало Д.В. Клініко-біохімічне обгрунтування порушень метаболізму глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб тварин / Д.В. Кібкало: автореф... дис. доктора вет. наук. - Київ, 2019. - 43 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.01 «діагностика і терапія тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2019. У дисертаційній роботі представлено дослідження порушень метаболізму сполучної тканини, за внутрішніх хвороб свійських тварин – серцевої недостатності коней, кіз та собак, отруєння чорнокоренем лікарським коней і корів, субклінічної форми кетозу високопродуктивних корів, поліморбідної патології (кетоз, гепатодистрофія та міокардіодистрофія) корів, аліментарної дистрофії телят та «синдрому слабкості кінцівок» у свиней. Доведена патогенетична роль глікопротеїнів і протеогліканів (хондроїтинсульфатів та фракцій глікозаміногліканів) у розвитку процесів деструкції та фібротизації за внутрішніх хвороб тварин на основі результатів клінічних, інструментальних, лабораторних та гістологічних, методів. Визначено показники метаболізму сполучної тканини (глікопротеїни і протеоглікани) у крові клінічно здорових свійських тварин (коней, великої рогатої худоби, свиней, кіз та собак), а також експериментально і клінічно обґрунтовано їх інформативність у діагностиці найбільш розповсюджених внутрішніх хвороб – серцевої недостатності коней, кіз та собак, отруєння чорнокоренем лікарським коней і корів, субклінічної форми кетозу високопродуктивних корів, поліморбідної патології (кетоз, гепатодистрофія та міокардіодистрофія) корів, аліментарної дистрофії телят та «синдрому слабкості кінцівок» у свиней. Багаторазово підвищення глікопротеїнів та глікозаміногліканів, у 3 та більше рази, за тяжкого перебігу внутрішніх хвороб тварин є показником критичного стану тварин та несприятливого прогнозу. Диссертация на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по специальности 16.00.01 «диагностика и терапия животных». Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. Киев, 2019. В диссертации доказана патогенетическая роль гликопротеинов и протеогликанов (хондроитинсульфатов и фракций гликозаминогликанов) в развитии процессов деструкции и фибротизации внутренних болезней животных на основе результатов клинических, инструментальных, лабораторных и гистологических методов. Определены показатели метаболизма соединительной ткани (гликопротеины и протеогликаны) в крови клинически здоровых домашних животных (лошадей, крупного рогатого скота, свиней, коз и собак) различных технологических групп, а также экспериментально и клинически обоснована их информативность в диагностике наиболее распространенных внутренних болезней – сердечной недостаточности лошадей, коз и собак, субклинической форме кетоза высокопродуктивных коров, полиморбидной патологии (кетоз, гепатодистрофия и миокардиодистрофия) коров, алиментарной дистрофии телят, «синдроме слабости конечностей» у свиней, при отравлении чернокорнем лекарственным лошадей и коров. Экспериментально при «адреналиновом стрессе» белых крыс в течение одной недели отмечается рост уровня сывороточных гликозаминогликанов за счет более метаболически активной фракции хондроитин-6-сульфата; 3-х недельное введение адреналина сопровождается ростом содержания хондроитина-6-сульфата и хондроитин-4-сульфата и снижением гепарансульфата, что характерно для фиброза печени на фоне некроза и крупнокапельного гепатоза, установленного гистологическими исследованиями. У лошадей с компенсированной сердечной недостаточностью наблюдается рост в крови активности сердечной фракции креатинифосфокиназы (МВ-КРЕАТИНФОСФОКІНАЗИ) на 38,0% на фоне отсутствия нарушений обмена гликопротеинов и протеогликанов; подобные результаты исследования получены и у коз. У собак при сердечной недостаточности, обусловленной дилатационной кардиомиопатией без аритмии содержание в сыворотке крови общих хондроитинсульфатов было повышено на 57,6 %, гепарансульфатов – на 56,8 % по сравнению с показателем у клинически здоровых животных; у собак при сердечной недостаточности, обусловленной дилатационной кардиомиопатией с аритмией, было установлено увеличение содержания гепарансульфата – на 33,1%, и хондроитинсульфат на 26,9 % в сравнении с собаками без аритмии, что свидетельствует о нарушении метаболизма протеогликанов в результате фибротических процессов в миокарде. У лошадей, отравленных чернокорнем лекарственным, установлено увеличение содержания в сыворотке крови гликопротеинов, общих гликозаминогликанов за счет всех фракций: хондроитин-6-сульфата, хондроитин-4-сульфата, гепарансульфата – в 2 и более раза по сравнению с показателями контрольной группы, что свидетельствует о тяжелых нарушениях метаболизма гликопротеинов и протеогликанов, и развитии процессов фибротизации в печени и почках. При субхроническом течении кетоза у высокопродуктивных коров установлено увеличение в сыворотке крови триацилглицеролов, ЛПНП, ЛПОНП и β-липопротеинов, содержание гликопротеинов было снижено на 23,3%, хондроитинсульфатов – на 59,6%, общих гликозаминогликанов – на 21,0%, хондроитин -6-сульфата – на 21,4%, хондроитин-4-сульфата – на 23,1%, гепарансульфата – на 16,8% по сравнению с показателями у клинически здоровых животных. Уровень ИЛ-1β, ИЛ -6 и ИЛ-4 не отличался от уровня у клинически-здоровых животных. У высокопродуктивных коров при гепатодистрофии и миокардиодистрофии, вызваных кетозом установлено увеличение печени, кетонурия, гипопротеинемия, увеличение содержания мочевины и снижение креатинина, повышение активности Аланінамінотрансферази и Аспартатамінотрансферази, гипохолестеролемия и гипо- β-липопротеинемия, гипербилирубинемия. Содержание гликопротеинов в сыворотке крови было увеличено на 75,6 %, хондроитинсульфат – в 3,9 раза, общих гликозаминогликанов – на 33,0%, хондроитин-6-сульфата – на 45,0%, хондроитин-4-сульфата – на 17,6% что свидетельствует о тяжелых метаболических нарушениях соединительной ткани в организме животных. У телят при алиментарной дистрофии средней степени тяжести содержание гликопротеинов было выше на 17,3 %, по сравнению с кахексией, однако содержание общих хондроитинсульфата у телят с кахексией было выше, чем у телят с алиментарной дистрофией в 2,2 раза. Содержание гепарансульфата увеличилось на 38,8%, что свидетельствует о тяжелых деструктивных процессах в печени и почках у животных с кахексией. У хряков, которые отказались давать садку на фантом, на фоне уменьшения в крови активности Аланінамінотрансферази и Аспартатамінотрансферази, содержание гликопротеинов было снижено на 16,2 %, общих хондроитинсульфатов – на 51,7% по сравнению с клинически здоровыми животными, что может быть одним из признаков соединительнотканной дисплазии. Многократное повышение гликопротеинов и гликозаминогликанов, в 3 и более раза, при тяжелом течении внутренних болезней животных является показателем их критического состояния и неблагоприятного прогноза. The dissertation submitted for the Scientific Degree of Doctor of Veterinary Sciences. Speciality 16.00.01 – Diagnostics and therapy of animals. – National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kiev, 2019. The research of disorders of connective tissue metabolism in internal diseases of domestic animals – heart failure of horses, goats and dogs, poisoning of horses and cows with Cynoglossum officinale, subclinical form of ketosis of highly productive cows, polymorbid pathology (ketosis, hepatodystrophy and myocardial dystrophy) of cows, alimentary dystrophy of calves and alimentary muscular dystrophy of pigs are presented in the dissertation. Pathogenetic role of glycoproteins and proteoglycans (chondroitin sulphates and fractions of glycosaminoglycans) in the development of processes of destruction and fibrotization in internal diseases of animals on the basis of clinical results, instrumental, laboratory and histological methods was proven. The indexes of metabolism of connective tissue (glycoproteins and proteoglycans) in blood of clinically healthy domestic animals (horses, cattle, pigs, goats and dogs) of different technological groups were determined, and also their informativity in diagnostics of the most widespread internal diseases – heart failure of horses, goats and dogs, poisoning with Cynoglossum officinale of horses and cows, subclinical form of ketosis of highly productive cows, comorbid pathology of cows (ketosis, hepatodystrophy and myocardial dystrophy), alimentary dystrophy of calves and muscular and osteopathy of pigs were also experimentally and clinically grounded. The increase of glycoproteins and glycosaminoglycans in 3 and more times in case of severe internal diseases of animals is the index of critical state and unfavorable prognosis.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/828
Appears in Collections:16.00.01 "Діагностика та терапія тварин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_kibkalo_0.pdf794.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.