Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/839
Title: ESTABLISHMENT OF THE EFFICIENCY OF ANIMAL BREEDING PREMISES DISINFECTION BY MODERN DISINFECTANTS
Other Titles: ВСТАНОВЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЇ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ СУЧАСНИМИ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ
Authors: Палій Андрій
Paliy Andriy
Палий Андрей
Палій Анатолій
Paliy Anatoliy
Палий Анатолий
Нанка Олександр
Nanka Alexander
Нанка Александр
Чала Ольга
Chala Olga
Чалая Ольга
Чалий Олександр
Chaliy Oleksandr
Чалый Александр
Keywords: disinfection, disinfectant, bactericidal properties, chemical groups, microorganisms
дезінфекція, дезінфікуючий засіб, бактерицидні властивості, хімічні групи, мікроорганізми дезинфекция, дезинфицирующее средство, бактерицидные свойства, химические группы, микроорганизмы
Issue Date: 2019
Publisher: «EUREKA: Life Sciences» (Естонія, Таллінн)
Citation: A. Paliy, A. Paliy , A. Nanka, O. Chalaya, O. Chalyi Establishment of the efficiency of animal breeding premises disinfection by modern disinfectants // «EUREKA: Life Sciences». - № 4 (2019), - p. 3-8.
Abstract: The technological complex of veterinary-sanitary and organization-economic arrangements, conducted for prophylaxis and fight against infectious diseases inevitably includes disinfection, directed on inactivation of pathogenic agents in the environment. At applying new disinfectants in practice in the whole structure of the technological process of animal husbandry products, in is necessary to determine their sensitivity to the circulating microflora. The aim of the study was to establish the effectiveness of using new disinfecting preparations of different chemical groups and to determine regimes of their application in the whole complex of anti-epizootic prophylactic arrangements. Disinfecting preparations «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal» were used in experiments. The quality of the conducted disinfection was controlled by separation of sanitary-representative microorganisms – bacteria of the colon bacillus group. It has been established, that the disinfecting preparations «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal» have bactericidal properties relative to the sanitary-representative microorganisms and can be used in the general complex of sanitary-hygienic arrangements. The disinfectant «Hermicidan FF plus» has bactericidal properties in concentration 0,5% at exposition l hour, preparation «Peroxan forte» is effective at using in concentration 1,0% at exposition l hour, and the disinfecting means «Viro-xal» acts bactericidially in concentration 1,0% at exposition 3 hours. For today the question of search for new technological, high-effective disinfecting preparations that correspond to existent requirements of biological safety and protection remains urgent.
Description: Технологічний комплекс ветеринарно-санітарних та організаційно-господарських заходів, що проводяться для профілактики і боротьби з інфекційними захворюваннями, неминуче включає дезінфекцію, спрямовану на інактивацію збудників у навколишньому середовищі. При застосуванні нових дезінфекційних засобів на практиці у всій структурі технологічного процесу продуктів тваринництва, необхідно визначити їх чутливість до циркулюючої мікрофлорі. Метою дослідження було встановити ефективність використання нових дезінфікуючих препаратів різних хімічних груп та визначити режими їх застосування в усьому комплексі профілактичних протиепізоотичних заходів. В експериментах використовувалися дезінфікуючі препарати «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal». Якість проведеної дезінфекції контролювалося поділом санітарно-репрезентативних мікроорганізмів - бактерій групи кишкової палички. Встановлено, що дезінфікуючі препарати «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal» мають бактерицидні властивості по відношенню до санітарно-репрезентативним мікроорганізмів і можуть використовуватися в загальному комплексі санітарно-гігієнічних заходів. Дезінфікуючий засіб «Гермицидан ФФ плюс» володіє бактерицидними властивостями в концентрації 0,5% при експозиції в годину, препарат «Пероксан форте» ефективний при використанні в концентрації 1,0% при експозиції в годину, а дезінфікуючий засіб «Виро-ксаль» діє бактерицидно у концентрації 1,0% при експозиції 3 години. На сьогоднішній день актуальним є питання пошуку нових технологічних, високоефективних дезінфікуючих препаратів, що відповідають існуючим вимогам біологічної безпеки та захисту. Технологический комплекс ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий, проводимых для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, неизбежно включает дезинфекцию, направленную на инактивацию возбудителей в окружающей среде. При применении новых дезинфицирующих средств на практике во всей структуре технологического процесса продуктов животноводства, необходимо определить их чувствительность к циркулирующей микрофлоре. Целью исследования было установить эффективность использования новых дезинфицирующих препаратов различных химических групп и определить режимы их применения во всем комплексе профилактических противоэпизоотических мероприятий. В экспериментах использовались дезинфицирующие препараты «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal». Качество проведенной дезинфекции контролировалось разделением санитарно-репрезентативных микроорганизмов - бактерий группы кишечной палочки. Установлено, что дезинфицирующие препараты «Hermicidan FF plus», «Peroxan forte», «Viro-xal» обладают бактерицидными свойствами по отношению к санитарно-репрезентативным микроорганизмов и могут использоваться в общем комплексе санитарно-гигиенических мероприятий. Дезинфицирующее средство «Гермицидан ФФ плюс» обладает бактерицидными свойствами в концентрации 0,5% при экспозиции в час, препарат «Пероксан форте» эффективен при использовании в концентрации 1,0% при экспозиции в час, а дезинфицирующее средство «Прои-ксаль» действует бактерицидно в концентрации 1,0% при экспозиции 3 часа.. На сегодняшний день актуальным является вопрос поиска новых технологических, высокоэффективных дезинфицирующих препаратов, отвечающих существующим требованиям биологической безопасности и защиты.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/839
Appears in Collections:Зарубіжні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chaliy_Establishment_2019.pdf350.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.