Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/934
Title: ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Other Titles: ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ АЛИМЕНТАРНОМ ПОСТУПЛЕНИИ В ОРГАНИЗМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
PRODUCTIVITY OF COWS WITH ALIMENTARY INTAKE OF HEAVY METALS
Authors: Маменко, Олексій Михайлович
Маменко, Алексей Михайлович
Mаmenko, Alexey Mikhailovich
Портянник, Сергій Васильович
Портянник, Сергей Васильевич
Portiannik, Sergey Vasilyevich
Keywords: Середньодобовий надій, премікс, біопрепарат, кадмій, свинець, мідь, цинк, забруднені корми, антидотні речовини.
Среднесуточный удой, премикс, биопрепарат, кадмий, свинец, медь, цинк, загрязненные корма, антидотные вещества.
Average daily hopes, premix, bioprepared, cadmium, lead, copper, zinc, contaminated feeds, antidote substances.
Issue Date: 2020
Publisher: БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Citation: Маменко О.М., Портянник С.В. Продуктивність корів за аліментарного надходження в організм важких металів. Збірник наукових праць «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 2020. № 1. С. 46–62. doi: 10.33245/2310-9270-2020-157-1-46-62
Abstract: Виробництво молока в агроекосистемах, що знаходяться навколо розвинених промислових центрів може значно ускладнитися внаслідок забруднення довкілля важкими металами, особливо такими як кадмій та свинець. Агровиробники молока ставлять перед собою завдання виробляти не лише екологічно безпечне, біологічно повноцінне та високоякісне молоко, а й досягти максимального рівня продуктивності корів для відповідної породи (максимально використати генетичний потенціал худоби), що в таких екологічних умовах є вкрай не-простим завданням. Виникають ситуації коли рівень забруднення кормів раціону незначний і виключити їх з раціону, замінити більш якісними – складно, то-му необхідні нові нескладні в господарсько-технологічному відношенні та економічно ефективні прийоми виробництва високоякісного конкурентноздатного на ринку молока з одночасним збільшенням обʼєму його виробництва. Ринок пропонує застосування різних перевірених в експериментах кормових біодобавок, нових преміксів тощо. Актуальним залишається і пошук більш ефективних засобів в т.ч. сорбентів (протекторів), котрі з одночасним зменшенням навантаження продуктивних тварин важкими металами сприяли підвищенню середньодобових надоїв молока. Біохімічний аналіз відібраних зразків рослинного і тваринного походження: кормів, крові, внутрішніх органів і тканин, сечі та молока на вміст макро-, мікроелементів в т.ч. важких металів і ін. проведено методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії (спектрофотометр AAS-30). Об-лік молочної продуктивності корів здійснювався за щодекадними контрольними надоями. Мета досліджень – оцінка молочної продуктивності корів, котрим згодовуються корми з надлишком важких металів Cd, Pb, Cu, Zn та одночасним застосуванням антидотних речовин. Запропоновано і перевірено в експериментах комплексне застосування спеціально розробленого адаптованого до фактичних раціонів годівлі корів антитоксичного мінерально-вітамінного преміксу «МП-А» та підшкірної інʼєкції біологічно-активного препарату «БП-9» рослинного походження для захисту організму корів від токсичної дії важких металів, особливо таких як кадмій та свинець. Спільна дія преміксу та біопрепарату сприяє посиленню екскреції полютантів з організму корів з сечею, зменшує перехід їх у молочну сировину, що дозволяє виробляти молоко, котре відповідає вітчизняним і міжнародним стандартам якості, а також завдяки добалансуванню основного раціону необхідними мікро-, макроелементами, вітамінами збільшити молочну продуктивність в середньому у 1,6 раза з 3477–4426 кг до 5697–6899 кг, що забезпечує рентабельність виробництва молока в господарствах, але не дозволяє повністю реалізувати генетичний потенціал корів чорно- і червоно-рябої молочної породи на рівні 7–9 тисяч кг за лактацію. Подальші дослідження спрямовані на розробку більш ефективних антидотних речовин застосування котрих сприяло виробництву екологічно безпечного молока та максимальному використанню породного потенціалу тварин.
Description: Производство молока в агроэкосистемах, которые находятся вокруг развитых промышленных центров, может значительно усложнится вследствии загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, особенно, такими как кадмий и свинец. Агропроизводители молока ставят перед собой задачу производить не только экологически безопасное, биологически полноценное и высококачественное молоко, а и достигнуть максимального уровня продуктивности коров для соответствующей породы (максимально использовать генетический потенциал животных), что сделать в таких экологических условиях достаточно сложно. Возникают ситуации, когда уровень загрязнения кормов рациона незначительный и исключить их из рациона, заменить более качественными – сложно, поэтому необходимы новые несложные в хозяйственно-технологическом отношении и экономически эффективные приемы производства высококачественного конкурентоспособного на рынке молока с одновременным увеличением объема его производства. Рынок предлагает применение различных проверенных в экспериментах кормовых биодобавок, новых премиксов и т.д. Актуальным остается и поиск более эффективных средств в том числе сорбентов (протекторов), которые с одновременным уменьшением нагрузки продуктивных животных тяжелыми металлами способствовали повышению среднесуточных удоев молока. Биохимический анализ отобранных образцов проб растительного и животного происхождения: кормов, крови, внутренних органов и тканей, мочи, молока на содержание макро-, микроэлементов в т.ч. тяжелых металлов и др. проведено методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (спектрофотометр AAS-30). Учет молочной продуктивности коров осуществлялся подекадными контрольными удоями. Цель исследований – оценка молочной продуктивности коров, которым скармливались корма с избытком тяжелых металлов Cd, Pb, Cu, Zn и одновременным применением антидотных веществ. Предложено и проверено в экспериментах комплексное применение специально разработанного адаптированного до фактических рационов кормления коров антитоксического минерально-витаминного премикса «МП-А» и подкожной инъекции биологически активного препарата «БП-9», растительного происхождения, для защиты организма коров от токсического действия тяжелых металлов, особенно, таких как кадмий и свинец. Комплексное действие премикса и биопрепарата способствует усилению экскреции поллютантов с организма коров с мочой, уменьшает переход их в молочное сырье, что позволяет производить молоко, которое отвечает отечественным и международным стандартам качества, а также благодаря добалансированию основного рациона необходимыми макро-, микроэлементами, витаминами увеличить молочную продуктивность в среднем у 1,6 раза с 3477–4426 кг до 5697–6899 кг, что обеспечивает рентабельность производства молока в хозяйствах, но не позволяет полностью реализовать генетический потенциал коров черно- и красно-пестрой молочной породы на уровне 7–9 тысяч кг за лактацию. Дальнейшие исследования направлены на разработку более эффективных антидотных веществ, применение которых будет способствовать производству экологически безопасного молока и максимальному использованию природного потенциала животных. The production of milk in agro ecosystems around developed industrial centers can be greatly complicated by the pollution of the environment by heavy metals, especially cadmium and lead. Milk producers are tasked with producing not only ecologically safe, biologically high-quality and high-quality milk, but also to achieve the maximum level of productivity of cows for the breed (maximum use of genetic potential of cattle), which in such ecological conditions is extremely difficult task. There are situations when the level of food contamination of the diet is insignificant and exclude them from the diet, substituting it more qualitative - it is difficult, therefore, new economically-technologically simple and economically efficient methods of production of high-quality, competitive milk market with simultaneous increase in the volume of its production are needed. The market offers the use of various re-entrants in the experiments of feed supplements, new premixes, and the like. The search for more effective means, including sorbents (treads), which, while reducing the load of productive animals with heavy meta-lams, contributed to an increase in average daily milk yields. Biochemical analysis of selected samples of plant and animal origin: feed, blood, internal organs and tissues, urine and milk on the content of macro-, microelements including heavy metals, etc. conducted by atomic absorption spectrophotometry (spectrophotometer AAS-30). The accounting of dairy productivity of cows was carried out on the basis of the decade's control tastes. The purpose of the research is to assess the milk yield of cows fed with high levels of heavy metals Cd, Pb, Cu, Zn and the simultaneous use of antidiabetic agents. The complex application of the specially developed adapted to actual ration feeding of cows anti-toxic mineral-vitamin premix "MP-A" and subcutaneous injection of biological active preparation "BP-9" of plant origin for the protection of the body of cows from the toxic effects of heavy metals, in particular, has been proposed and tested in experiments. such as cadmium and lead. The joint action of premix and biopreparatur increases the excretion of pollutants from the body of cows with urine, reduces their transition to dairy raw materials, which allows the production of milk that meets domestic and international quality standards, as well as due to the supremacy of the basic diet with the necessary micro, macro elements, vitamins to increase milk productivity on average 1.6 times from 3477–4426 kg to 5697–6899 kg, which provides rent-free production of milk in farms, but does not allow fully realize the genetic potential of cows h rno- and red-spotted milk breed at 7–9 thousand kg per lactation. Further research is aimed at the development of more effective antidote substances, which have contributed to the production of environmentally safe milk and to maximize the use of animal breeding potential.
URI: http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/934
Appears in Collections:Фахові видання України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63Р Маmenko Portiannik 46-62 с.pdfПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО НАДХОДЖЕННЯ В ОРГАНІЗМ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ5.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.